Information om avverkning av granbarkborreangripen skog i Ekopark Hornsö

Sveaskog kommer under slutet av 2022 genomföra ett antal avverkningar av granbarkborre-angripen skog i Ekopark Hornsö i Kalmar län. Samtliga avverkningar har beslutats i dialog med Länsstyrelsen i Kalmar län.

Sammanlagt handlar det om fem åtgärder: fyra uttag av skog angripen av granbarkborre och en åtgärd för att skapa en våtmark. Den sammanlagda arealen för uttag av angripen skog är cirka 14 hektar och görs i 60–70-åriga grandominerade skogar utan höga naturvärden. Våtmarken är på 2,6 hektar och görs i en avsatt naturvårdsskog.

En effekt av uttaget är ljusare, tall-dominerade skogar med mycket lövinslag.

En ekopark är ett större sammanhängande landskap. I ekoparkerna finns såväl skogar med höga naturvärden som skogar med mer triviala ekologiska värden. Tillsammans skapar de ett intressant ekologiskt landskap, där vi kombinerar skogsbruk och naturvård. Sveaskog har idag 37 ekoparker från norr till söder – från gränsområdet mellan Skåne och Blekinge till norra Norrbotten.

Skötseln av ekoparkerna regleras i 50-åriga så kallade ekoparksavtal med Skogsstyrelsen samt i dialog med länsstyrelserna.

I samband med att Skogsutredningen i november 2020 lämnade över sitt betänkande pekades hela eller delar av ett antal av Sveaskogs ekoparker ut som möjliga och framtida nationalparker. Skogsutredningen skrev: Sveaskogs arbete med att inrätta och förvalta ekoparker har bland annat inkluderat en omfattande naturvårdande skötsel med en målsättning om att utveckla naturvärdena och ekoparkernas värde för naturturism och rekreation. Arbetet har varit framgångsrikt och resulterat i att delar av flera ekoparker har så höga natur- och kulturvärden och stor potential för ett utvecklat friluftsliv och en ökad naturturism att de är relevanta att diskutera som möjliga nationalparker.

Sveaskog har en pågående dialog med länsstyrelserna i respektive län och Naturvårdsverket om förutsättningarna för hur kommande nationalparksbildning kan se ut.

För mer information:

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se