Nya ekonomiska mål beslutades vid extra stämma

Idag den 31 augusti har en extra stämma i Sveaskog beslutat om bland annat nya ekonomiska mål.

De nya ekonomiska målen innebär att:

  • Nettoskuldsättningsgraden ska uppgå till 0,05-0,3 gånger.
  • Avkastningen på justerat operativt kapital ska över tid uppgå till minst 2,5 procent med- respektive utan intresseföretag.
  • Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 70 och 100 procent av koncernens resultat efter skatt exklusive ej kassaflödespåverkande värdeförändring av växande skog samt resultatandel från intresseföretag. Därtill 100 procent av de utdelningar som bolaget erhållit föregående år från intresseföretagen.

De ekonomiska målen brukar ses över efter ett antal år eller då interna eller externa förändringar skett som väsentligt påverkar bolaget. Sveaskogs nuvarande ekonomiska mål beslutades på årsstämman 2014. Sedan dess har betydande förändringar skett inom sektorn samtidigt som Sveaskogs strategi har utvecklats, exempelvis vad gäller satsningar inom hållbart skogsbruk. Dessutom har Sveaskog per 31 december 2020 ändrat sin redovisningsmetod för värdering av skogstillgångar, vilket ledde till att den skogliga tillgången ökade kraftigt vilket i sin tur påverkar bolagets kapitalstruktur. Sveaskog behöver därför nya mål för lönsamhet och skuldsättning som är nåbara och anpassade till företagets kapitalstruktur.

- Jag välkomnar stämmans beslut. Det är bra att våra ekonomiska mål nu är anpassade efter den redovisningsmetod som används. Dessutom ger detta oss nu bättre förutsättningar att utveckla vår verksamhet mot ett mer långsiktigt hållbart skogsbruk, säger Erik Brandsma, vd för Sveaskog.

Stämman beslutade också välja en ny styrelseledamot, Måns Nilsson, som är VD för Stockholm Environment Institute. Bakgrunden är att nuvarande styrelseledamoten Johan Kuylenstierna blir generaldirektör vid myndigheten Formas och därför slutar i styrelsen.

Stämman ändrade också i bolagsordningen kring markförsäljningsprogrammet. Det är en följdändring i enlighet med den text som står i den av riksdagen beslutade skogspropositionen. Det innebär att Sveaskog ska mot marknadsmässig ersättning, avyttra totalt upp till 60 000 hektar icke skyddsvärd produktiv skogsmark, i huvudsak ovan och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skog, för att kunna användas som ersättningsmark till enskilda markägare av skyddsvärd skog inklusive skogsfastigheter som ägs och förvaltas gemensamt inom så kallade allmänningsskogar och häradsallmänningar.

För mer information, kontakta:

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se