Svar på öppet brev från Naturskyddsföreningen – ”Vårt naturvårdsarbete ska hålla för granskning”

Under 2021 inledde Sveaskog en positionsförflyttning som ska rusta bolaget och skogen för framtiden med allt vad det innebär av förändrat klimat, förväntningar från EU och svenska myndigheter, allmänhet, världsmarknadsläge och hot mot biologisk mångfald. I denna positionsförflyttning ingår en fortsatt ambitiös och offensiv naturvård. Sveaskog är positiva till de förväntningar som Naturskyddsföreningen har på oss och som framgår i deras öppna brev till oss. Det är bra att vårt naturvårdsarbete granskas – det ska hålla för granskning.

Ekoparkerna

Det är Sveaskogs ambition att information om mångfalds- och landskapsanalyser som Naturskyddsföreningen (SNF) efterfrågar ska finnas på vår hemsida. Anledningen till att det har dröjt är främst att vi behöver utveckla en teknisk plattform som gör att materialet uppdateras löpande, vi beklagar att en sådan inte är på plats. En försenande faktor har varit att vi, tillsammans med Skogsstyrelsen, just nu arbetar med nya avtal för samtliga ekoparker. Detta kommer medföra att avtalen kommer se likadana ut och att avtalstiden för samtliga ekoparksavtal kommer att gälla i ytterligare 50 år, oberoende av när de invigdes*.

Har Sveaskog frångått 20-procentsmålet? (Policy för hållbart skogsbruk)

Sveaskog har inte frångått 20-procentsmålet. Vi har idag har avsatt mer än 15 procent av den produktiva skogsmarksarealen. I den siffran finns ingen hänsyn lämnad vid avverkning medräknad. Bolagets 20 procent-mål per skogsregion, där successivt avsatta hänsynsarealer ingår, är satt till en skogsgeneration, vilket i runda tal ger år 2070. Vi jobbar således vidare med att uppfylla 20 procent-målet som planerat. Genom att härifrån inte sätta nya avsättningsmål eller tidsgränser får vi nu en flexibilitet i att kunna arbeta vidare med nya typer av avsättningar som tidigare inte varit aktuella. Ett exempel på detta är avsättningen av kontinuitetsskogar i nordvästra Sverige med en lägsta ålder på 140 år som vi nu skyddar, oavsett om de uppvisar höga naturvärden eller ej.

Att principen 10/30 ska genomföras på skogsregionnivå ingår inte i nuvarande beslut. 10/30 uppfattar Sveaskog som ett EU-mål på nationell basis. Vad som ska räknas med i de 30 procenten är något vi avvaktar med tills EU och svenska myndigheter har landat i en tydlig definition och tillämpning.

Sålda skogar inom Sveaskogs naturvårdsarealer

Sveaskog vill vara så transparenta som möjligt med de naturvårdsavsättningar vi genomför. Därför har vi bett Skogsstyrelsen, från och med i år, att särredovisa Sveaskogs avsättningar i offentlig rapportering. Till detta kommer att Sveaskog 2021 lät ett revisionsföretag göra en granskning av naturvårdsarealerna med hjälp av en tredje part för att säkerställa att arealerna stämde. Sveaskog kommer dock inte skicka ut shapefiler med information om våra avsättningar. Anledningen är att dessa kontinuerligt förändras när nya avsättningar tillkommer, försäljningar görs inom ramen för markförsäljningsprogrammet och ersättningsmarker blir aktuella som kompensation till enskilda skogsägare.  

Vi ställer oss dock positiva till att Sveaskog och Naturskyddsföreningen tillsammans hittar former för att återkommande träffas och gå igenom aktuell rapportering.

Frivilliga avsättningar och naturvärdesbedömningar

Det är riktigt att vi inte längre redovisar omklassade avsättningar i vårt webbaserade kartverktyg. Anledningen är att vi sedan ett antal år har slutat att byta ut/in tidigare avsatt mark och heller inte längre kvalitetssäkrar avsättningar. Det innebär i praktiken att alla befintliga frivilliga avsättningar är oförändrade, men att vi lägger till nya avsättningar när områden med höga naturvärden identifieras.

Naturskyddsföreningen ställer sig frågande till hur Sveaskog digitalt redovisar data från naturvärdesbedömningar, något vi gör sedan 2018. Detta började vi med efter önskemål om just detta från Naturskyddsföreningen vid ett möte samma år. Låt oss ha en dialog om hur vi kan göra redovisningen av inventeringsdata tydligare.

Sveaskog har under 2022 kalibrerat sin naturvärdesbedömning och metodiken ligger nu i linje med Skogsstyrelsens arbetssätt. Den uppdaterade naturvärdesbedömningen kommer på ett tydligare sätt identifiera hänsynskrävande biotoper och naturvårdsarter. Sveaskog bjuder härmed in Naturskyddsföreningen till en dag i fält där vi gemensamt går igenom den nya metodiken för våra naturvärdesbedömningar.

Erik Brandsma

*Ekoparksavtalen mellan Sveaskog och Skogsstyrelsen är skriva på 50 år från och med det datum den enskilda ekoparken invigdes.

Naturskyddsföreningen: Öppet brev till Sveaskog 2022-05-06