Sveaskog deltar i restaurering av värdefullt vattendrag i Bergslagen

Sveaskog samarbetar med Länsstyrelsen och flera andra lokala aktörer i ett unikt projekt för att återskapa vattenmiljöer i Hammarskogsån i Bergslagen. Hammarskogsån är ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag som påverkats negativt av mänskliga aktiviteter tidigare, framförallt genom flottning. Nu har de flesta forsar restaurerats och snart är det helt fritt för exempelvis öring och flodpärlmusslor att sprida sig i hela vattensystemet.

Under 2021 genomförde Sveaskog tillsammans med Länsstyrelsen och andra lokala aktörer ett flertal ytterligare åtgärder för att så långt det är möjligt återställa det värdefulla vattendraget Hammarskogsån utanför Lindesberg i Örebro län till dess ursprungliga form. Bland annat har de flesta forsar restaurerats. Behovet av återställandet - eller återmeandringen som det kallas - kommer av de förändringar som bland annat den tidigare flottningen orsakade, och som innebar utmaningar för den biologiska mångfalden.

- Enligt Hammarbackens hembygdsförening flottades timmer i Hammarskogsån mellan 1907 och 1923. Flottningsverksamheten rensade stenar och byggde vallar samtidigt som uddar och meandringar rätades ut, berättar Daniel Bergdahl, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Örebro som är med och leder arbetet.

Återmeandringen som genomförts fördröjer vattenflödet bland annat genom att torvmark läggs under vatten. Det minskar utsläpp av klimatgaser, förbättrar vattenflödet vid torrperioder och dämpar högflöden nedströms vilket bidrar till att minska risken för översvämningar. Utöver detta återskapas en variationsrik vattenmiljö och våtmarker som gynnar fiskar, musslor och andra vattenanknutna organismer.

- Det är relativt unikt i ett nationellt perspektiv med en så lång återmeandring. Sträckan har utökats från 1860 meter till 2980 meter. Det är alltså en ökning av längden med cirka 60 procent. Det är ett både viktigt och väldigt roligt samarbetsprojekt mellan Sveaskog, Länsstyrelsen och andra aktörer, säger Rune Andersson som är skoglig assistent på Sveaskog.

Sveaskogs plan är att återställa minst tio vattendrag i Sverige innan 2026. Åtgärderna som genomförs syftar till att stärka ett hållbart skogsbruk och den biologiska mångfalden.

Fakta:

Arbetet genomförs på Sveaskogs mark under ledning av Länsstyrelsen och tillsammans med Jensens gräv & schakt AB som leds av Vattenbyggnad i Sverige AB.

För mer information, kontakta:

Rune Andersson, skoglig assistent, Sveaskog, 070-374 55 61

Daniel Bergdahl, vattenvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Örebro län, 010-224 87 73

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Foto: Esa Fahlén, Vattenbyggnad