Sveaskog genomför restaureringsinsatser i naturreservatet Hedlandet

Som en del i förvaltningen av naturreservatet Hedlandet i Eskilstuna kommun genomför Sveaskog flera restaureringsinsatser. Tanken med den skötselplan som tagits fram av Sveaskog och Länsstyrelsen Södermanland är att behålla och återskapa betesmarker och skogar som på sikt kommer att ge reservatet ännu högre naturvärden än det har idag. En av insatserna är att avverka delar av granskogsbestånden och ersätta dem med lövträd. Detta görs inte minst med anledning av den skadliga granbarkborrens framfart.

Naturreservatet Hedlandet är ett av Eskilstuna kommuns största naturreservat och domineras ytmässigt av betesmarker och skog - huvudsakligen mosaikartad barrskog med hällmarkstallskog på höjderna och granskog med lövinblandning i de lägre delarna. Sveaskog är ägare av marken sedan 2010.

- Områden i reservatet som idag har lägre naturvärden sköter vi långsiktigt med inriktning på högre naturvärden. Ambitionen är att ta fram och återställa betesmarker – både skogliga och i öppna landskap - samt att gynna lövträden, framförallt björk, asp och ädellöv. Barrträden behöver då i vissa fall avverkas. Det gynnar den biologiska mångfalden och vår satsning på en frisk ung skog, säger Rune Andersson som är Skoglig assistent i Sveaskog.

Rune Andersson menar att området redan idag är fantastiskt fint men att det har en ännu större utvecklingspotential genom bland annat restaurering av de gamla betesmarkerna. Denna satsning sammanfaller med Sveaskogs mer strategiska inriktning som bland annat innebär satsning på lövskog. Rune poängterar vikten av att markerna ska få större motståndskraft mot klimatpåverkan i form av exempelvis torka, stormar och insektsangrepp, som exempelvis granbarkborrens.

- Det finns de som ifrågasätter varför skogsbruk genom avverkning ska ske i naturreservat och det är för många förvirrande att det finns en så stor variation i vad som omfattas av begreppet naturreservat. Vad som är tanken och målen och vad som ska göras beskrivs i reservatets föreskrifter och i skötselplanen, säger Rune Andersson.

I just denna skötselplan ingår möjligheter till avverkning samtidigt som betesmarker ska återskapas. När avverkning ska ske görs det i nära dialog med Länsstyrelsen. Naturvårdshänsyn är naturligtvis inräknad i bedömningen och i Hedlandet höjde Sveaskog dessutom naturvårdsambitionen till drygt 40 procent i samband med att det senaste reservatsbeslutet togs. Utöver att följa målbilden i skötselplanen görs alltid en ny naturvärdesbedömning inför en avverkning för att få med ändrade naturvärden vid planeringstidpunkten.

- Det kan ju till exempel dyka upp arter och ny död ved, som är hem för många rödlistade arter och som vi inte såg när vi skrev skötselplanen, säger Rune Andersson.

Fakta Hedlandet

Naturreservatet Hedlandet är 1353 hektar, varav cirka 900 hektar är skogsmark och cirka 300 hektar är betes/åkermarker. Resterande delar utgörs av vatten och övrig mark.