Sveaskog kommenterar debattartikel i NSD

I en debattartikel i NSD (Norrländska Socialdemokraten) den 9 december om Sveaskogs arbete i Rikti-Dokkas inom Gällivare skogssameby står att ”Sveaskog visar ingen respekt för urfolksrätten.” Det är helt felaktigt och dessutom innehåller artikeln flera sakfel.

Sveaskogs verksamhet är på både kort och lång sikt starkt beroende av områden som sambrukas med renskötseln. All mark i Norrbotten och Västerbotten sambrukas och fungerande samråd och goda relationer med samebyarna och samiska intressen är av avgörande betydelse. Sveaskog eftersträvar samexistens mellan renskötsel och skogsbruk och strävar efter att både rennäring och skogsbruk ska vara hållbara och bärkraftiga näringar på både kort och lång sikt. Samtidigt är vi medvetna om att det finns olika intressen och syn på hur marken ska brukas och användas. Sveaskog samråder och samplanerar alltid all föryngringsavverkning med aktuell sameby enligt skogsvårdslagen och FSC®. Andra samrådspliktiga åtgärder är bland annat markberedningsform, återbeskogning, skogsbilvägar och gödsling.   Så långt den allmänna bakgrunden. Utifrån den aktuella artikeln vill vi klargöra följande:

  • Sveaskog genomför inte några, enligt skogsvårdslagen och FSC samrådspliktiga, skogsbruksåtgärder utan aktuell samebys godkännande.
  • Artikelförfattarna skriver att ”Sveaskog avverkat”. Det är inte korrekt. Detta är en gallring och omfattas därmed inte av samrådsplikt. Storleken på objektet är 19 hektar fördelat på två områden, skogen på platsen är avverkad för ca 50 år sen och uttaget vid gallringen är 30 procent av volymen. Detta är alltså ingen gammal hänglavsskog och det är heller inte fråga om någon kalavverkning. 
  • Debattörerna skriver vidare att ”trots skogssamebyns uttryckliga besked om att hänglaven är livsviktig för renarna”. Vi vet det och vi är väl medvetna om vilka åtgärder som påverkar hänglaven negativt. Gallring är en normal skogsbruksåtgärd som samebyarna ofta efterfrågar.
  • Påståendet att ”Sveaskog visar ingen respekt för urfolksrätten” är helt taget ur luften. Tvärtom har Sveaskog under det senaste året tagit initiativ till fördjupade samtal i de mest låsta dialogerna och ytterligare sett över arbetet med samplanering och samexistens, just för att göra ännu mer för renskötseln. Detta har exempelvis inneburit att samråden ytterligare professionaliserats och att skogsskötselåtgärder i renskötselområden setts över, samt att röjning och gallring som är viktiga åtgärder för renbete och framkomlighet prioriterats.
  • Att ”Sveaskogs avverkningar vid Rikti-Dokkas strider mot urfolksrätten” är en felaktig och oerhört allvarlig anklagelse som saknar grund.

Sveaskog tar ett stort ansvar för att renskötsel och skogsbruk ska kunna samexistera. Vi eftersträvar en saklig dialog med berörda om vårt skogsbruk och tycker därför att det är mycket olyckligt att debattörerna höjer tonläget genom grundlösa påståenden i denna viktiga dialog.

Ulf Nilsson, Resultatområdeschef Sveaskog Norrbotten

Anette Waara, Marknadsområdeschef Sveaskog