Sveaskog kommenterar hyggesfria avverkningar i Böda

Sveaskog har under hösten genomfört ett antal hyggesfria avverkningar i Ekopark Böda. Det rör sig om mindre avverkningar i vanliga produktionsklassade skogar utan höga naturvärden. Samtliga är genomförda i dialog med Länsstyrelsen och följer den ekoparksplan som reglerar skötseln i ekoparken.

En ekopark är ett större sammanhängande landskap. I ekoparkerna finns såväl skogar med höga naturvärden som skogar med mer triviala ekologiska värden. Tillsammans skapar de ett intressant ekologiskt landskap, där vi kombinerar skogsbruk och naturvård. Sveaskog har idag 37 ekoparker från norr till söder – från gränsområdet mellan Skåne och Blekinge till norra Norrbotten. Ekopark Böda är tillsammans med Omberg och Halle-Hunneberg de mest besökta ekoparkerna.  

Skötseln av ekoparkerna regleras i 50-åriga så kallade ekoparksavtal med Skogsstyrelsen samt i dialog med länsstyrelserna.

I samband med att Skogsutredningen i november 2020 lämnade över sitt betänkande pekades hela eller delar av ett antal av Sveaskogs ekoparker ut som möjliga och framtida nationalparker. Skogsutredningen skrev: Sveaskogs arbete med att inrätta och förvalta ekoparker har bland annat inkluderat en omfattande naturvårdande skötsel med en målsättning om att utveckla naturvärdena och ekoparkernas värde för naturturism och rekreation. Arbetet har varit framgångsrikt och resulterat i att delar av flera ekoparker har så höga natur- och kulturvärden och stor potential för ett utvecklat friluftsliv och en ökad naturturism att de är relevanta att diskutera som nationalpark.

Sveaskog har en pågående dialog med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket om förutsättningarna för hur kommande nationalparksbildning kan se ut.

När vi i april 2021 presenterade Sveaskogs program för hållbart skogsbruk berättade vi att vi övergår till hyggesfritt skogsbruk i våra mest besökta ekoparker, däribland Böda. Syftet var att gynna natur- och upplevelsevärden.

Samtliga avverkningar som nu har genomförts i Böda har gjorts med hyggesfria metoder, exempelvis skärmställning och blädning, i skogar utan höga naturvärden. Inför avverkningarna har vi haft en löpande dialog med Länsstyrelsen i Kalmar Län. I dialog med länsstyrelsen har vi även genomfört en hel del naturvårdande insatser, som att hugga bort gran för att gynna lövträd, avverkat exotiska trädslag som Weymouth-tallar och skapat en hel del död ved vilket är viktig för insektslivet och skogslevande orkidéer. Åtgärderna innebär ljusare och mer lövdominerade skogar, vilket ligger i linje med ekoparksplanen.

För mer information:

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se