Sveaskogs årsstämma 2022

Vid dagens årsstämma i Sveaskog fattade aktieägaren beslut om bland annat utdelning, val av styrelse samt styrelse- och utskottsarvode.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2021 och beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning till ägaren, svenska staten, för verksamhetsåret 2021 om 1 300 MSEK. Utdelningen är linje med gällande ekonomiska mål.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Kerstin Lindberg Göransson, Marie Berglund, Johan Kuylenstierna, Leif Ljungqvist, Elisabet Salander Björklund, Sven Wird samt nyval av Anna Belfrage. Kerstin Lindberg Göransson valdes till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Eva Färnstrand och Christina Lindbäck hade avböjt omval.

Ny ordförande

Kerstin Lindberg Göransson invaldes i Sveaskogs styrelse 2019. Hon är styrelseledamot i Alecta Fastigheter och Sophiahemmet samt ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Hon har tidigare varit verksam som vd i det statliga bolaget Akademiska Hus och flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport. Bland tidigare styrelseuppdrag återfinns bland annat Hemnet Group AB, Jernhusen AB och Tredje AP-fonden. Hon har också tidigare varit styrelseordförande i Svensk Bilprovning AB och K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

– Jag är naturligtvis glad för förtroendet och ser fram emot att leda styrelsens fortsatta arbete. Med den långsiktiga inriktningen för bolaget som beslutades av styrelsen förra året har vi en stabil grund att arbeta vidare med för att nå bolagets vision att bli ledande inom hållbart skogsbruk, säger Kerstin Lindberg Göransson.

Kerstin Lindberg Göransson ersätter Eva Färnstrand som varit ordförande sedan 2017.

– Efter tretton år i Sveaskogs styrelse och fem år som ordförande, känns det som en bra tidpunkt för mig att sluta, eftersom Sveaskog har slagit in på en väg som jag tror mycket på och det finns en mycket kompetent ledning, med nye VD Erik Brandsma i spetsen, och en erfaren styrelse på plats, säger Eva Färnstrand.

Ny ledamot

Nyinvalda Anna Belfrage är styrelseledamot i Mycronic AB, NOTE AB, Isofol Medical AB, Ellevio AB, Cint AB och Elopak ASA. Hon har tidigare varit bland annat CFO för Södra Skogsägarna, Beijer Electronics Group och ABS Group.

Årsstämman beslutade även att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelse och utskott som meddelades i kallelsen till stämman.

Protokoll från årsstämman kommer att publiceras på sveaskog.se.

För mer information, kontakta:

Erik Brandsma, VD och koncernchef, 010-471 81 50 Kristina Ferenius, CFO, 010-471 81 11 Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Dokument och länkar