Sveaskogs bokslutskommuniké, januari-december 2021: Marknaden för sågtimmer fortsatt stark

Det operativa rörelseresultatet ökade med 20 procent och uppgick till 1 341 MSEK (1 120). Högre virkespriser har motverkats av högre kostnader för avverkning, skogs- och naturvård samt avsättningar för bland annat multiskadad skog. Resultatförbättringen förklaras huvudsakligen av förändrad metod för värdering av skogstillgångar, men är bortsett från detta 58 MSEK bättre. Styrelsen föreslår årsstämman i april att besluta om utdelning till ägaren, svenska staten, om 1 300 MSEK. 

Erik Brandsma, VD och koncernchef för Sveaskog.

​1 januari – 31 december 2021

  • Nettoomsättningen ökade med fem procent till 6 920 MSEK (6 597). De totala leveransvolymerna ökade marginellt medan priserna på skogsråvara ökade med i genomsnitt fem procent.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med 20 procent och uppgick till 1 341 MSEK (1 120). Högre virkespriser har motverkats av högre kostnader för avverkning samt skogsvård och naturvård. Resultatförbättringen förklaras huvudsakligen av förändrad metod för värdering av skogstillgångar. Metodförändringen innebär att kostnader för återbeskogning, 235 MSEK, från i år redovisas i posten värdeförändring skog. Bortsett från metodförändringen och ökade avsättningar för skogsvård och broar på våra skogsbilvägar är det underliggande resultatet 58 MSEK bättre än föregående år trots höjda naturvårdskostnader.
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till –196 MSEK (12 481).
  • Årets resultat uppgick till 1 494 MSEK (10 867), motsvarande 12,62 kr (91,78) per aktie.

​​​1 oktober – 31 december 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 1 888 MSEK (1 681). De totala leveransvolymerna minskade med en procent medan priserna på skogsråvara ökade med i genomsnitt 13 procent.
  • Det operativa rörelseresultatet var oförändrat och uppgick till 308 MSEK (308). Högre virkespriser har motverkats av lägre volymer och högre avverkningskostnader. Resultatet har påverkats av förändrad metod för värdering av skogstillgångar. Metodförändringen innebär att kostnader för återbeskogning, 33 MSEK, från i år redovisas i posten värdeförändring skog. Ökade avsättningar för skogsvård och broar på våra skogsbilvägar har belastat resultatet med 72 MSEK. Bortsett från metodförändringen och de ökade avsättningarna är det underliggande resultatet 39 MSEK bättre än föregående år.
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till –610 MSEK (12 017).
  • Kvartalets resultat uppgick till –92 MSEK (9 832), motsvarande –0,78 kr (83,04) per aktie.

Utdelning

Enligt gällande ekonomiska mål för Sveaskog ska ordinarie utdelning långsiktigt motsvara 65–90 procent av koncernens resultat efter skatt exklusive ej kassaflödespåverkande värdeförändring av växande skog. Utdelning görs under förutsättning att kapitalstrukturmålet (nettoskuldsättningsgrad) efter utdelning hamnar inom målintervallet samt med beaktande av koncernens strategi och investeringsbehov.

Styrelsen föreslår årsstämman i april att besluta om utdelning till ägaren, svenska staten, om 1 300 MSEK (850), motsvarande 88 procent av utdelningsbasen.

Kommentar från Sveaskogs VD och koncernchef Erik Brandsma:

– Det är några veckor sedan jag tillträdde som VD för Sveaskog och detta är min första delårsrapport. I ett bolag som Sveaskog är affärerna med våra kunder det centrala. För att vara lönsam och framgångsrik i affärerna krävs det ett långsiktigt perspektiv på hur vi förvaltar vår skogsmark. Konkurrensen om skogen och skogsprodukter ökar. Vi behöver långsiktigt framtidssäkra oss som bolag genom att förstå ökande krav och förväntningar, göra avvägningar mellan olika mål och utveckla vår kompetens och affärsmodell. En affär behöver tryggas både på kort och lång sikt – så att affären är god också i en framtid. Skogssektorn står inför en omställning. Den långsiktiga inriktning och det program Sveaskog antagit för hållbart skogsbruk är en bra plattform för att driva arbetet vidare.

– Vi lämnar ett år som har varit präglat av Coronapandemin. Men vår kärnverksamhet har kunnat bedrivas utan större påverkan och vi har kunnat infria våra kundlöften. Jag vill därför tacka alla våra medarbeta­re som varje dag visat ett stort engagemang i arbetet under 2021.

– Marknadsläget för svensk skogsindustri är fortsatt mycket bra. Sågverksindustrin har haft ett år med mycket hög efterfrågan på sågade trävaror och extrema prisuppgångar under årets första tre kvartal. En viss avmattning på trävarumarknaderna noteras under fjärde kvartalet men från en mycket hög nivå.

 – Sveaskog ska vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Det innefattar bland annat uthålliga och säkra leveranser av förnybar råvara till våra kunder, liksom att bidra till såväl Agenda 2030 som nationella miljö- och klimatmål. Sveaskog förvaltar skogen med ambitionen att utveckla ekonomiska, ekologiska och sociala värden. I vår nya långsiktiga inriktning, som lanserades i april 2021, förenas fortsatt hög och säker virkesleverans med kraftfulla insatser för att öka den biologiska mångfalden.

För mer information, kontakta:  Erik Brandsma, VD och koncernchef, 010-471 81 50 Kristina Ferenius, CFO, 010-471 81 11  Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se 

Dokument och länkar