Sveaskogs delårsrapport januari–september 2022: Fortsatt positiv resultatutveckling för Sveaskog

Det operativa rörelseresultatet ökade med åtta procent och uppgick till 1 112 MSEK (1 033). Högre virkespriser och ökade upplåtelseintäkter från vindkraft har delvis motverkats av lägre volym från egen skog och ökade avverkningskostnader.

1 januari – 30 september 2022 

  • Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 5 716 MSEK (5 032). Virkespriserna ökade med i genomsnitt 15 procent medan leveransvolymerna minskade med en procent.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med åtta procent och uppgick till 1 112 MSEK (1 033). Högre virkespriser och ökade upplåtelseintäkter från vindkraft har delvis motverkats av lägre volym från egen skog och ökade avverkningskostnader.
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 320 MSEK (414).
  • Periodens resultat uppgick till 1 691 MSEK (1 586), motsvarande 14,28 kr (13,40) per aktie.

Väsentliga händelser

  • Vid den extra bolagsstämman i augusti beslutades om nya ekonomiska mål samt ändrad bolagsordning kring markförsäljningsprogrammet rörande avyttring av totalt upp till 60 000 hektar icke skyddsvärd produktiv skogsmark.
  • Rysslands invasion av Ukraina påverkar fortsatt Sveaskog genom ökade kostnader främst för avverkning, men också genom ökade virkesintäkter.

Kommentar från Sveaskogs VD och koncernchef Erik Brandsma:

– Trots en orolig omvärld och ett högt inflationstryck på kostnadssidan, med bland annat ökade kostnader för avverkning, var resultatutvecklingen i kvartalet positiv. Detta är främst en följd av den positiva marknadsprisutvecklingen.

– Till följd av kriget i Ukraina och den befarade energikrisen har viss råvarubrist uppstått, vilket motverkar vikande leveransvolymer till sågverken. Efterfrågan på timmerleveranser från Sveaskog var under kvartalet därför fortsatt stabil. Lönsamheten är även mycket god för nordisk massa- och pappersindustri, vilket i kombination med lägre tillgång på ved i Östersjöområdet påverkar massavedspriserna positivt.

– På Sveaskogs extra bolagsstämma i augusti antogs nya ekonomiska mål. Tillsammans med vår prognos för leveranser till marknaden, den pågående digitaliseringen och balanseringen av olika intressen har vi nu en tydlig riktning för framtiden; ett mer varierat och värdeskapande skogsbruk.

– Den svenska skogen är en viktig resurs i den gröna omställningen, inte bara för Sverige utan också långt utanför landets gränser. Naturvårdande skötsel, som exempelvis naturvårdsbränningen i Ejheden, och satsningar på ett värdeskapande skogsbruk bidrar till vår ambition att vara ledande inom hållbart skogsbruk i Sverige.

För mer information, kontakta: 

Erik Brandsma, VD och koncernchef, 010-471 81 50

Kristina Ferenius, CFO, 010-471 81 11 

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se