Tolv våtmarker restaurerades på Sveaskogs marker under 2021

Under 2021 restaurerade Sveaskog tolv våtmarker på de marker som bolaget äger. Målet är att 100 våtmarker ska ny- och återskapas fram till 2026. Det är en satsning som görs för att stärka skogens motståndskraft mot pågående klimatförändringar och för att bidra till ökad biologisk mångfald. Arbetet är en del av Sveaskogs långsiktiga inriktning för ett hållbart skogsbruk.

Skogens vatten visar tydligt på den helhet som skogslandskapet utgör och även hur tätt förknippade klimat och biodiversitet är med varandra. I Sveaskogs program för hållbart skogsbruk, klimat och biologisk mångfald är skogens vatten en viktig del. De närmaste åren ska bolaget åter- och nyskapa 100 våtmarker. Det handlar om en variation av öppna våtmarker, sumpskogar och andra fuktiga miljöer. Ambitionen är att våtmarkerna ska vara minst två hektar.

- Återställningen handlar oftast om att lägga igen hela diken eller åstadkomma så kallade dikesproppar i de gamla grävda dikena. Genom dessa åtgärder återfuktas våtmarkerna vilket gynnar den biologiska mångfalden. Dessutom har forskningen visat att särskilt högproduktiva torvmarker som restaurerats släpper ifrån sig lägre andel växthusgaser. På så sätt är restaureringarna även viktiga klimatåtgärder nu när vi ser ett förändrat klimat, säger Peter Bergman, som är naturvårdschef på Sveaskog, och tillägger att i ett varmare klimat med risk för fler skogsbränder är ökad förekomst av vatten i skogslandskapet dessutom en åtgärd som kan minska skogens sårbarhet för bränder. 

Restaurering av våtmarker i skogslandskapet handlar även om att skapa vattenreservoarer i skogslandskapet. Vid kraftiga skyfall exempelvis finns det stor risk att städer översvämmas om det finns många grävda diken i våtmarkerna som snabbt låter vattnet passera igenom.

- Om vi kan väta upp våtmarkerna igen så fungerar de även som en buffert. Vattnet kommer fortfarande att kunna gå igenom men vattenflödet stoppas upp och går mycket långsammare eftersom det trängs ut i marken runt omkring istället för att snabbt gå ut genom dikessystemet, säger Peter Bergman.

Ofta restaurerar Sveaskog våtmarkerna själva men i många fall sker det tillsammans med myndigheter, föreningar, kommuner och lokala markägare.

- Vi är väldigt glada över det goda samarbetet med våra länsstyrelser. Deras satsningar ligger helt i linje med det arbete vi har tagit oss an för våtmarker och vattendrag. En god dialog oss emellan innebär ett värdefullt kunskapsutbyte. Vi har till exempel planerat att åka ut och titta på äldre våtmarksrestaureringar som Sveaskog genomförde för cirka tio år sedan för att tillsammans kunna lära inför framtiden. Ibland vet man ju inte hur en restaurering verkligen blev innan det har gått några år. När vi på Sveaskog nu börjat genomföra ytterligare satsningar på våtmarksrestaureringar i egen regi är det positivt att kunna diskutera och bolla förslag med kunniga personer på myndigheten, säger Anna-Maria Rautio som är miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog i norra Sverige.

Erik Söderlund, som är miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog i södra Sverige, betonar att det är viktigt att fler lär sig om skogens vatten.

- Därför är det både uppmuntrande och lärorikt att vi på Sveaskog har så många givande samarbeten med andra aktörer. Dels i att restaurera våtmarkerna, dels i att sprida kunskap om skogens vatten. Exempelvis har vi satt upp informationsslingor vid Emån utanför Högsby i Kalmar län och det har vi gjort i samarbete med länsstyrelsen i Kalmar, Skogsstyrelsen, SLU och Finsjö Skogar AB, säger Erik Söderlund.

Fakta:

Restaurerade våtmarker i norra Sverige under 2021:

I Norr- och Västerbotten genomförde länsstyrelserna i de respektive länen sammanlagt fem våtmarksrestaureringar på Sveaskogs marker under 2021.

I Norrbotten handlar det om igenläggning av diken på Knämyran, belägen i Överkalix kommun. Den här restaureringen antas få stora positiva effekter framförallt på vattenkvaliteten eftersom myren ligger högst upp på en vattendelare och påverkar således två olika naturreservat, Knämyran och Granberget. Länsstyrelsen har genomfört vattenprovtagningar i området sedan tidigare och fortsätter provtagningen för att se om restaureringen faktiskt får de positiva effekter som man hoppas på. Våtmarken inom Grundträskåns naturreservat restaurerades genom att diken lades igen.

I Västerbotten har tre olika våtmarker restaurerats; Tuggenlidmyran utanför Lycksele, Svanamyran utanför Åsele och Tjärnbergsheden utanför Burträsk. Även här har länsstyrelsen arbetat med total dikesigenläggning. Av de tre våtmarkerna i Västerbotten utmärker sig Tuggenlidmyran som ett rikkärr med en speciell typ av flora. Här återfanns bland annat olika typer av orkideér.

Restaurerade våtmarker i mellersta och södra Sverige under 2021:

I mellersta och södra Sverige har våtmarker återskapats utanför Österfärnebo i Sandvikens kommun, i Krokfljot naturreservat i Älvdalens kommun, utanför Misterhult i Oskarshamns kommun, vid Hjorted i Västerviks kommun, två i Ekopark Hornsö i Kalmar län samt Grottsjön i Hudiksvall. I Hornsö och Krokfljot har det skett i samarbete med Länsstyrelsen. I Grottsjön är det Hudiksvalls kommun som driver ett projekt där de pekat ut detta som ett bland flera intressanta områden. Här finns även en naturvårdsskog där Sveaskog i samband med våtmarksåterställningen har gjort en satsning för att gynna lövbeståndet. Övriga är genomförda i Sveaskogs egen regi.

Kontakta oss

Peter Bergman, Naturvårdschef på Sveaskog, 070-584 16 59

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Foto: Länsstyrelsen Västerbotten