Minskade avverkningsnivåer i Norrbotten 2023

Sveaskog går idag ut och informerar brett om att vi under 2023 kommer att minska föryngringsavverkningen kraftigt i Norrbotten. Vi är medvetna om de allvarliga effekter minskade råvaruleveranser från Sveaskog får i norra Sverige och eftersträvar en dialog direkt med entreprenörer, industrier, kommuner med flera som drabbas.  

Sveaskog är FSC-certifierade och genom FSC-certifieringen erbjuds samiskt hävdvunnen renskötsel samplanering av kommande skogliga åtgärder inom samebyarnas område. Samplaneringsprocesserna i Norrbotten har dock inte fallit ut som planerat och Sveaskog behöver därför minska den totala avverkningsvolymen i länet under i första hand 2023. 

Minskningen av föryngringsavverkningen blir 45 procent jämfört med liggande avverkningsberäkning (snittet för 5-årsperioden) där uttagsnivåerna redan i grunden är satta med hänsyn till renskötseln. 

Under februari månad kommer Sveaskog mer konkret att beskriva hur de minskade råvaruleveranserna slår mot olika aktörer i Norrbotten och norra Sverige. Detta sker naturligtvis genom direkt kontakt med berörda aktörer. 

Bakgrund  

Sveaskog baserar sitt uttag av råvara ur egen skog på långsiktig planering. Volymen fastställs i en långsiktig avverkningsberäkning omfattande hela Sveaskogs skogsinnehav. Avverkningsberäkningen bryts därefter ner på våra regioner och produktionsområden. En stor del av Sveaskogs markinnehav är i områden som sambrukas med renskötseln och i dessa områden är hänsyn till renskötseln lagstadgad. I Norrbotten och Västerbotten sambrukas all mark med renskötseln. Samråd med samebyarna är reglerat i Skogsvårdslagen. Samplanering heter den form av utvecklade samråd mellan Sveaskog och samiskt hävdvunnen renskötsel som FSC-certifieringen innebär. 

Sveaskog eftersträvar samexistens mellan renskötsel och skogsbruk på Sveaskogs marker och vi lägger oss vinn om att genomföra åtgärder som syftar till att både renskötsel och skogsbruk ska vara hållbara och bärkraftiga näringar på kort och lång sikt. Vi beklagar därför dagens låsta läge i diskussionerna med en del samebyar och de omfattande följdeffekter detta får.  

Sveaskog har gjort ett omtag i frågan om samexistens med renskötseln. Vi vill och tror att vi kan nå framgång i dialogen och att vi kan utveckla vårt skogsbruk för att ytterligare säkerställa goda förutsättningar för renskötseln. Vår grundinställning är att behandla alla samebyar likvärdigt utifrån samma kriterier och vi välkomnar en konstruktiv och god dialog på lika villkor med samtliga samebyar. Sveaskog arbetar för att utveckla skogsbruket i förhållande till renskötseln. Vår ambition är att detta ska ske i samarbete med samebyarna och med ömsesidig respekt för varandras näringar. 

För mer information:

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se