Sveaskog och Skogforsk startar förädlingsprojekt av svenska lövträdsarter

Sveaskog och Skogforsk har inlett ett samarbete för att säkerställa framtida tillgång till frö- och plantmaterial från svenska lövträd. Syftet är att kunna möta klimatförändringar med en mer varierad skog.

Trädförädling har historiskt främst handlat om gran och tall, men för att möta förändringar i klimat och marknad behöver fler trädslag förädlas för att öka handlingsfriheten och för att få en bättre anpassad skog. Projektets målsättning är att säkerställa möjligheten att skörda frö för olika växtzoner.

- Att klimatet förändras innebär stora utmaningar för skogen. Genom att utveckla trädens anpassning till dagens och framtidens klimat kan vi göra träden mer motståndskraftiga mot olika angrepp och säkra deras fortbestånd. Skogsägare ska kunna köpa växtliga och robusta plantor av alla svenska trädslag. Det här är en viktig investering för framtiden, säger Fredrik Klang, forsknings- och utvecklingschef på Sveaskog.

Fredrik Klang, forsknings- och utvecklingschef, Sveaskog

- Vi kommer arbeta med skogsek, bergek, glasbjörk, bok, fågelbär, lind, lönn, gråal, klibbal, asp, sälg, rönn och oxel. I år har vi ett uppstartsår där vi går igenom vad som gjorts tidigare för de olika trädslagen, samt ser över vad som finns tillgängligt i form av plusträd, fältförsök och fröodlingar, säger Thomas Kraft, programchef för skogsträdsförädling på Skogforsk.

Svenska Skogsplantor som är ett affärsområde inom Sveaskog har redan börjat att anpassa odlingarna efter nya trädslag. Nu provodlas exempelvis klibbal, skogslönn och ek med ambitionen att odlingarna ska kunna skalas upp inom de kommande åren.

Budgeten för 2024 är 2 miljoner kronor. Det första året finansieras av Sveaskog. Projektet väntas pågå till 2028, för att sedan var en del av ordinarie skogsträdsförädling.

För mer information, kontakta:

Sveaskogs presstjänst, press@sveaskog.se, 08-655 90 50

Thomas Kraft, Skogforsk, thomas.kraft@skogforsk.se, 070-690 00 58 

Dokument och länkar