Sveaskog publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Sveaskog publicerar idag, den 14 mars, bolagets års- och hållbarhetsredovisning för 2023.

Sveaskogs operativa rörelseresultat för 2023 uppgick till 1 429 MSEK, vilket är fem procent högre än föregående år. Styrelsen föreslår årsstämman i april att besluta om utdelning till ägaren, svenska staten, om 1 207 MSEK (1 150).

- Till följd av att utbudet av timmer, massaved och skogsbaserade biobränslen i landet generellt var lägre än förväntat, var efterfrågan på skogsråvara fortsatt hög under 2023. Som en konsekvens av virkesunderskottet och ökad efterfrågan på energived höjdes priserna under året rekordartat på såväl massaved som sågtimmer, vilket har gynnat Sveaskog, säger Erik Brandsma, VD och koncernchef för Sveaskog.

- Skogsindustrin är en av landets mest tongivande näringar och viktig för Sverige. Sveaskog framtidssäkrar genom att på bästa sätt tillvarata bolagets tillgångar. Vår vision är att vara världsledande på hållbart värdeskapande i skogen och för att nå dit strävar vi efter att på bästa sätt ta tillvara på den tillgång som vår skog och mark utgör. Även om Sveaskogs primära affär fortsatt är skogsbruk, planerar vi att ta en alltmer aktiv roll i värdekedjan, bland annat genom ökade intäkter från markanvändning, säger Erik Brandsma.

Års- och hållbarhetsredovisningen

För mer information, kontakta Sveaskogs presstjänst: Mejl: press@sveaskog.se, telefon: 08-655 90 50 

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten. Vårt uppdrag är att skapa värde ur vår skog och mark genom en ansvarsfull och långsiktig förvaltning, samtidigt som vi bidrar till att Sveriges nationella miljö- och klimatmål och att de globala målen i Agenda 2030 nås. Varje dag arbetar våra drygt 800 medarbetare för att balansera skogens och markens ekologiska, ekonomiska och sociala värden för att säkerställa livskraftiga skogar för framtiden.