Sveaskogs årsstämma 2024

Vid dagens årsstämma i Sveaskog fattade aktieägaren beslut om bland annat utdelning, val av styrelse samt styrelse- och utskottsarvode.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2023 och beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet. Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning till ägaren, svenska staten, för verksamhetsåret 2023 om 1 207 000 000 SEK. Utdelningen är i linje med gällande ekonomiska mål.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Kerstin Lindberg Göransson, Marie Berglund, Uno Brinnen, Måns Nilsson, Elisabet Salander Björklund och Timo van’t Hoff. Cecilia Ardström och Stefan Öhlén utsågs till nya ledamöter i styrelsen. Kerstin Lindberg Göransson omvaldes till styrelsens ordförande. Anna Belfrage och Leif Ljungqvist hade avböjt omval.

Nya ledamöter

Nyinvalda Cecilia Ardström är Chief Operating Officer på CARM Solutions AB, styrelseordförande i Nordic Credit Partners AB och styrelseledamot i Euroclear Sweden AB, AMF Fonder AB samt Guldsillen AB.

Nyinvalda Stefan Öhlén är Bolagsförvaltare på Finansdepartementets avdelning för bolag med statligt ägande samt styrelseledamot i Norrlandsfonden.

Årsstämman beslutade även att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelse och utskott enligt vad som meddelades i kallelsen till stämman.

Protokoll från årsstämman kommer att publiceras på sveaskog.se.

För mer information, kontakta:

Erik Brandsma, VD och koncernchef, 010-471 81 50

Claes Rasmuson, CFO, 010-471 80 20

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten. Vårt uppdrag är att skapa värde ur vår skog och mark genom en ansvarsfull och långsiktig förvaltning, samtidigt som vi bidrar till att Sveriges nationella miljö- och klimatmål och att de globala målen i Agenda 2030 nås. Varje dag arbetar våra drygt 800 medarbetare för att balansera skogens och markens ekologiska, ekonomiska och sociala värden för att säkerställa livskraftiga skogar för framtiden.

Dokument och länkar