Sveaskogs bokslutskommuniké, januari-december 2023: Starkt operativt resultat trots lägre volymer

Det operativa rörelseresultatet för kvartalet minskade med 22 procent och uppgick till 199 MSEK (254). Högre virkespriser har mötts av lägre volym från egen skog samt ökade kostnader för avverkning och upparbetning efter stormen Hans.

1 oktober – 31 december 2023

 • Nettoomsättningen minskade med 3 procent till 1 990 MSEK (2 044). Virkespriserna ökade med i genomsnitt 12 procent medan leveransvolymerna minskade med 15 procent.
 • Det operativa rörelseresultatet minskade med 22 procent och uppgick till 199 MSEK (254).
 • Högre virkespriser har mötts av lägre volym från egen skog samt ökade kostnader för avverkning och upparbetning efter stormen Hans.
 • Resultatandel i intresseföretag uppgick till –81 MSEK (–28), främst på grund av sämre marknadsförutsättningar för Setra Group.
 • Den redovisade värdeförändringen på biologiska tillgångar uppgick netto till 3 436 MSEK (179), ökningen beror i huvudsak på förändrade prisantaganden.
 • Kvartalets resultat efter verksamhet som utdelats uppgick till 2 750 MSEK (288), motsvarande 23,23 kronor (2,43) per aktie.

​​​1 januari – 31 december 2023

 • Nettoomsättningen ökade med en procent till 7 863 MSEK (7 760). Virkespriserna ökade med i genomsnitt 14 procent medan leveransvolymerna minskade med 13 procent.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med fem procent och uppgick till 1 429 MSEK (1 366).
 • Högre virkespriser har mötts av lägre volym från egen skog samt ökade kostnader för avverkning och skogsvård.
 • Resultatandel i intresseföretag uppgick till –60 MSEK (574), främst på grund av sämre marknadsförutsättningar för Setra Group.
 • Den redovisade värdeförändringen på biologiska tillgångar uppgick netto till 3 376 MSEK (499), ökningen beror i huvudsak på förändrade prisantaganden.
 • Årets resultat efter verksamhet som utdelats uppgick till 3 562 MSEK (1 979), motsvarande 30,08 kronor (16,71) per aktie.

Väsentliga händelser fjärde kvartalet

 • Sveaskogs extra bolagstämma beslutade om att dela ut ersättningsmarker på 21 525 hektar till staten, i enlighet med riksdagsbeslut. Det bokförda värdet av aktierna var cirka 361 MSEK.
 • Sveaskog och AirForestry ingick ett flerårigt partnerskap om gallring med drönare.
 • Sveaskogs styrelse föreslår 1 207 MSEK i utdelning till ägaren.

Kommentar från Sveaskogs VD och koncernchef Erik Brandsma:

- Den globala efterfrågan på trävaror fortsätter att sjunka och runt om i världen minskar sågverken produktionen av sågade trävaror. Enligt officiell prisstatistik för kvartalet har priserna på trävaror sjunkit något, men de ligger fortfarande på en historiskt hög nivå. Utbudet av fiberråvara fortsätter att vara begränsat och intresset för skogsbaserade biobränslen är fortsatt mycket stort. Prisnivåerna på bränsleflis och energived har utvecklats väl under året. Sveaskog har under året prioriterat leverans till kunderna och trots att råvarubristen under året lett till oro på marknaden och ett tufft läge för många sågverk, så ser vi på framtiden med tillförsikt.

- Under årets fjärde kvartal har vi genom att sjösätta vår nya strategiska inriktning lagt grunden för de kommande åren. Sveaskogs långsiktiga vision är att vara världsledande på hållbart värdeskapande i skogen. För att nå dit strävar vi efter att på bästa sätt tillvarata tillgången som vår skog och mark utgör, samtidigt som vi lever upp till rådande klimat- och miljömål och balanserar ekologiska, ekonomiska och sociala värden. Även om Sveaskogs primära affär fortsatt är skogsbruk, planerar vi för nya affärer och ökade markintäkter genom att tillvarata den tillgång vår mark utgör.

För mer information, kontakta: 

Erik Brandsma, VD och koncernchef, 010-471 81 50

Claes Rasmuson, CFO, 010–471 80 20

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Dokument och länkar