Förbud mot blyhagel i våtmarker – i praktiken ett totalförbud mot bly

EU-kommissionen har fattat beslut som innebär att blyhagel förbjuds i, eller nära, våtmarker i samtliga EU-länder från och med den 16 februari 2023. Detta gäller både vid jakt och övningsskytte inom 100 meter från närmsta våtmark.
- På Sveaskog ska vi givetvis följa beslutet men vi måste också ha förståelse för de problem det innebär för jägarkåren, säger Ronny Löfstrand, viltstrateg på Sveaskog.

Syftet med förbudet är att minska spridningen av bly i naturen så att fåglar och andra djur inte blir blyförgiftade. Definitionen av våtmark utökas nu till att i praktiken omfatta alla sjöar, bäckar, vattenförande diken, torv-, kärr-, myr- och mossmarker samt även tillfälliga vattensamlingar. Förbudet mot blyhagel ska även gälla inom en 100 meter bred kantzon mot dessa våtmarker. Förbudet innebär i praktiken ett totalstopp för blyhagel och Sveaskogs tolkning är tydlig; det blir nära nog omöjligt för jägare att använda all typ av blyhagel vid jakt och skytte på våra marker.

- Jag kan knappt se en jakt där man helt kan undvika att hamna inom 100 meter från en våtmark, säger Ronny Löfstrand.

Det kommer även i framtiden vara jägarens eget ansvar att se till att hen uppfyller de lagkrav som ställs på den som utövar skytte eller jakt. För att få jaga på Sveaskogs marker så måste man uppfylla de lagar och regler som finns samt våra allmänna villkor och jaktregler.

Det som lett till reaktioner mot förbudet från jägarhåll är dels säkerhetsaspekten. Det anförs att stålhagel som ett alternativ till blyhagel är hårdare och kan orsaka rikoschetter med ökade risker för människor och djur, åsikter förs också fram om att de lättare och hårdare stålhaglen skulle ha en sämre dödande effekt vilket gör att skjutavstånd behöver minskas för att inte orsaka skadskjutningar.

De nya reglerna kan även innebära stora kostnader för den enskilda jägaren, vissa vapen kan bli förbjudna att använda då de inte är byggda för stålhagel och dyr och redan inköpt ammunition blir förbjuden att använda.

- Vi på Sveaskog är införstådda med vilka problem detta kan medföra för jägare och skyttar i Sverige och på våra marker och vi har också sett hur det kommit reaktioner från jägare och jägarorganisationer. Vi uppmanar våra jägare att hålla sig välinformerade och vet att de är ansvarstagande, säger Ronny Löfstrand.

Sveaskog ser det också som högst troligt att det inom en inte alltför avlägsen framtid även kommer komma liknande EU-regler som berör kulammunition. Rickard Sandström, strateg inom affärsutveckling på Sveaskog, vill skicka en hälsning till jägarna.

- Vi vill uppmana alla att redan nu börja övergå till blyfria kulalternativ, inte minst för att underlätta för sig själva vid ett eventuellt framtida förbud.

Många har lyft frågan om timmerkvalitén och industrins synpunkter på råvaran om träden får rester av kulor eller hagel gjorde av stål eller andra hårda metaller.

- Den frågan kan vi i nuläget inte besvara. Vi får ha en fortsatt dialog med våra kunder för att ta del av deras erfarenheter, säger Rickard Sandström.

Fakta

För två år sedan beslutades att inom EU förbjuda blyhagel vid skytte i våtmark. Förbudet, som börjar gälla den 15 februari 2023, motsvarar i stort det nationella förbud som i dag finns i Sverige mot användning av blyhagel vid jakt i våtmark som har gällt i Sverige sedan 2002. Det nya EU-förbudet innebär dock en utvidgning från det nationella förbudet dels genom hur våtmark definieras, dels genom regler om en buffertzon på 100 meter från en våtmark. Det blir även förbjudet att medha blyhagel vid skjutning i våtmarker eller på väg till eller från skjutning i våtmark. 

Inom EU övervägs nu att utvidga förbudet till att även omfatta bly i all ammunition som används vid jakt utanför våtmark och vid sportskytte. 

Läs mer om förbudet mot blyhagel på Naturvårdsverkets hemsida