Sveaskog kommenterar planerade avverkningar i Ekopark Hornslandet

Med anledning av frågor om sedan tidigare planerade avverkningar i Ekopark Hornslandet, vill vi klargöra följande: Ny information gällande föreslagen gränsdragning, för eventuell framtida nationalpark, innebär att Sveaskog kommer att diskutera planerade skötselåtgärder i ekoparken på nytt med Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och länsstyrelsen.

Intresset för de planerade åtgärderna i Ekopark Hornslandet, utanför Hudiksvall, hänger delvis ihop med den nyligen publicerade Skogsutredningen. I den pekas delar av Hornslandet, tillsammans med områden i ytterligare tre av Sveaskogs ekoparker, ut som intressanta för framtida nationalparker.

De aktuella åtgärderna är två avverkningar, båda planerade innan Skogsutredningen presenterades. Avverkningarna gäller produktionsskog, alltså inte skog som är att betrakta som naturskog, och följer de skötselplaner som tagits fram i samverkan med Skogsstyrelsen, och även skrivit avtal med Skogsstyrelsen om.

Den ena är en avverkning med förstärkt hänsyn där 50 procent av skogen lämnas, vilket bland annat tar bort hyggesintrycket. Utöver det tillkommer övrig hänsyn i form av ett antal evighetsträd och död ved som lämnas, samt skapande av ny död ved.

Den andra insatsen är en avverkning med 40-procentig hänsyn. Även där tillkommer lämnade evighetsträd, död ved och skapande av ny död ved.

Sveaskog har nu nåtts av ny information, och kommer därför att ha förnyad dialog med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Gävleborg, för att säkerställa bästa möjliga hantering av frågan.

Ekoparker är en skötselform som regleras enligt avtal mellan Sveaskog och Skogsstyrelsen. En ekopark är inget naturreservat eller nationalpark utan kombinerar naturvård med skogsbruk. Enligt bestämmelserna ska minst 50 procent av ekoparksarealen vara avsatt för naturvård. I Sveaskogs 37 ekoparker varierar naturvårdsarealen mellan 50 och 100 procent. En ekopark måste vara minst 1 000 hektar, medelstorleken på Sveaskogs ekoparker är ungefär 5 000 hektar.

I de delar av ekoparkerna där vi bedriver skogsbruk gör vi det huvudsakligen med förstärkt hänsyn. Det innebär att vi ser till att även framtida produktionsskogar innehåller en bra blandning av lövträd, gamla träd och död ved.

För mer information:

Sveaskogs presstjänst

Tel: 08-655 90 50

Media