Svar till Naturskyddsföreningen: ”En ökning av mängden skyddad skog på Sveaskogs mark”

Vi uppskattar möjligheten att skapa klarhet i de delar ni upplevde som otydliga i vårt tidigare svar.

Vårt tidigare svar: Svar på öppet brev från Naturskyddsföreningen – ”Vårt naturvårdsarbete ska hålla för granskning”

Ekoparkerna

Resultaten från mångfalds- och landskapsanalyserna återfinns i ekoparksplanerna, vilka i sin tur ligger på Sveaskogs hemsida. Nedan har vi ett exempel från Böda, resultatet finns beskrivet på sidan 22–24 i ekoarksplanen.

  

Policy för hållbart skogsbruk

I vårt första svar berättade vi att vi kommer fortsätta arbeta med vårt långsiktiga 20-procentsmål parallellt med vårt nya mål om 10 procent formella avsättningar. Relationen dem emellan innebär att 10 procent skydd på nationell nivå, medan 20-procentmålet gäller skydd på skogsregionnivå.

Som Skogsutredningen redovisade (s. 986) förvaltar Sveaskog cirka 50 000 hektar (ha) utpekade sammanhängande naturskogar (se bild nedan). Av dessa är merparten redan frivilligt avsatta och kommer att skrivas över som formella avsättningar i form av naturreservat. Resterande skogar, mellan 12 000 och 14 000 ha, var tidigare inte klassade som skyddade. När vi nu även skyddar dessa värdefulla skogar innebär det en ökning av den totala mängden avsättningar på Sveaskogs mark.

Sålda skogar inom Sveaskogs naturvårdsarealer

Sveaskog kommer inte att tillhandahålla shapefiler med information om våra avsättningar till tredje part. Vi anser att kartfunktionen med avsättningar, redovisning i den officiella statistiken, årsredovisningar samt hemsida (se särskilt sidan ”Ansvarsfullt skogsbruk”) medför att vi är transparenta.

När vi tidigare lämnat ut material i form av shapefiler har detta lett till missförstånd och felaktiga tolkningar. Förutsättningarna för vårt markinnehav förändras (genom exempelvis reservats­bildning, markförsäljning och ersättningsmarker) och vi har erfarenhet av att hantera såväl extern kritik som klagomål via våra olika certifieringar som inte berör vårt aktuella markinnehav, utan marker som flera år tillbaka har övergått i någon annans ägo. Vi befarar därför att denna typ av ärenden, som upptar mycket tid för oss att hantera, skulle öka dramatiskt om shapefiler över alla avsättningar från en specifik tidpunkt används som ett historiskt facit över vårt markinnehav.

Det är vår förhoppning att Naturskyddsföreningen förstår vår utgångspunkt. Samtidigt är vi öppna för synpunkter om hur vi på andra sätt kan bidra till ytterligare kunskap om våra avsättningar.

Frivilliga avsättningar

Här måste vi erkänna att texten på hemsidan inte är riktigt aktuell. Den text som citeras gäller den metod för kvalitetssäkring som vi tidigare använde oss av. Idag genomför vi inte längre någon systematisk kvalitetssäkring av våra avsättningar eller nyckelbiotoper. Det som är avsatt förblir avsatt. En genomgång av innehållet på vår hemsida pågår med syfte att säkerställa att inaktuella texter korrigeras eller byts ut.

Vi ser fram emot spännande diskussioner när vi och ni på Naturskyddsföreningen ses i fält inom kort.

Med vänlig hälsning

Peter Bergman, naturvårdschef Sveaskog