Återställning av våtmarker minskar risken för bränder och översvämningar

Genom att återställa våtmarker gynnas landskapet på en mängd olika sätt. Bland annat minskar risken för brand och översvämningar och den biologiska mångfalden ökar. Återställning av våtmarker pågår på Sveaskogs marker runt om i landet under sommarhalvåret.

Publicerad

Sveaskogs uppdrag är att skapa värde ur vår skog och mark genom en ansvarsfull och långsiktig förvaltning, samtidigt som vi bidrar till nationella och globala miljö- och klimatmål. Vi ska omhänderta skogens resurser i vårt skogsbruk på bästa sätt och utveckla skogen som en plats för naturupplevelser samt bidra till ökad biologisk mångfald och skapa en skog som är hållbar över tid. Återställning av våtmarker är en viktig del i vårt arbete med att stärka skogens motståndskraft mot pågående klimatförändringar och för att bidra till ökad biologisk mångfald.

Våtmarker bidrar med en mängd ekosystemtjänster* som är positiva för skogsbruket. Att återställa våtmarker bidrar till att:

  • Vattnet stannar kvar längre i landskapet och kan på sikt minska risken för torka och brand
  • Risken för översvämningar minskar vid stora mängder vatten på kort tid, exempelvis vid snösmältning eller skyfall
  • Våtmarkerna renar vattnet så att vattenkvaliteten blir bättre, vilket gynnar den biologiska mångfalden
  • Skapa en klimatgynnande effekt när återställandet sker på bördiga torvmarker eftersom läckaget av växthusgaser då minskar.

* Funktioner (produkter och tjänster) som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.

Sveaskogs arbete med återställning av våtmarker

Återställningar av våtmarker pågår runt om i landet på Sveaskogs marker. Dessa kan se olika ut. I norra Sverige handlar det ofta om stora myrkomplex, ibland på flera hundra hektar, medan det i södra Sverige ofta rör sig om mindre våtmarker i skogen, exempelvis ett alkärr på några enstaka hektar. 

Alkärr

Återställningen kan resultera i våtmarker i form av dammar med större eller mindre vattenspeglar. Genom att proppa till hela dikessystem på blöta marker kan även större lövsumpskogar återbildas. Lövsumpskogar finns över hela landet.

Asksumpskog

Insatserna av återställningarna ger oftast ett snabbt resultat. Efter bara något eller några år är det exempelvis möjligt att se skillnader på vattenkvaliteten och utvärdera den ökade mängden fåglar.

Damm

Vad är en våtmark?

Våtmarker är marker där vatten finns strax över eller under markytan stora delar av året. Våtmarker kan variera i storlek och se olika ut. De kan ha en vattenspegel, vara en mosse eller en myrmark. Eftersom vattenytan inte alltid syns kan det vara svårt att bedöma vad som är våtmark. I de flesta fall går det dock att titta på vegetationen för att skilja våtmark från annan mark.

I Sverige används våtmarkstyperna som klassificeras i den nationella Våtmarksinventeringen. Våtmarkstyperna delas in i tre huvudgrupper; myrar, strandvåtmarker och övriga våtmarker.

Våtmarkstyp Biotop/naturtyp
Myrar Mossar
Kärr
Blandmyrar
Strandvåtmarker Stränder utmed sjöar och vattendrag
Havsstränder
Övriga våtmarker Fukthedar
Fuktängar
Sumpskog (vissa)

 

Fler våtmarker att vänta

Sveaskog beslutade 2021 att återställa 100 våtmarker till och med 2026. Till och med 2023 har vi redan återställt 93 våtmarker. Eftersom vi ser så positiva effekter på landskapet och dess ekosystemtjänster kommer Sveaskog fortsätta återställa våtmarker oavsett när målet om 100 våtmarker nås.

Myr

Restaurerad våtmark i Hamra

 

Antal pågående och återställda våtmarker

I norra Sverige har Sveaskog mellan 2021–2023 återställt 36 våtmarker på en areal om totalt 560 hektar.

 

I södra Sverige har Sveaskog mellan 2021–2023 återställt 57 våtmarker på en areal om totalt 380 hektar.

Du kanske också är intresserad av...