Naturvård

Naturvård

Att bibehålla och utveckla brandpräglade tallnaturskogar och lövnaturskogar är den största naturvårdssatsningen inom Ekopark Ejheden. 

Naturvårdsbränning

Den brandpräglade tallskogen är ekoparkens främsta karaktär och för att behålla den krävs en kontinuitet av bränder. På många marker måste skogen brinna ungefär vart hundrade år för att inte granen ska växa in och ta över. Sveaskog kommer att bränna under kontrollerade former för att bevara landskapet och de många brandgynnade arterna. Under 2018 genomfördes en stor naturvårdbränning omfattande cirka 260 hektar.

Mer löv i framtiden

För att bevara och utöka lövskogsmarkerna krävs också en aktiv skötsel. Där barrträden är på väg att ta över kommer Sveaskog att gå in och ta ut en del av dem. Det kan också bli aktuellt med luckhuggning eller frihuggning av vissa lövträd.

Orörda gammelskogar

När elden drog fram över landskapet så klarade sig granskogarna ofta eftersom mossan inte blev helt uttorkad och lågorna fick inget fäste. De har varit viktiga som tillflyktsorter för arter som kräver en stabil och fuktig miljö. I de små granområden som finns i ekoparken ska skogen få fortsätta utvecklas utan ingrepp och de kommer successivt att bli alltmer urskogslika. Även en del tallområden kommer att lämnas för fri utveckling. Det kan vara särskilt lämpligt i områden med särskilt fina gammeltallar, som man inte vill riskera att döda genom bränning. Det finns också bestånd som inte lämpar sig att bränna av praktiska skäl.

Öppet kulturlandskap

Byn Ejhedens ängar och hagmarker har vuxit igen under 50 år. För att återskapa det öppna landskapets kultur- och naturvärden har Sveaskog röjt bort mycket av skogen. Här går även kor omkring och betar.

Aktivt skogsbruk

Den skog som idag inte har några särskilda naturvärden kommer att brukas även i fortsättningen. Dock ska minst 10 procent av träden lämnas vid avverkning, det vill säga omkring 40 träd per hektar. I ungefär en fjärdedel av dessa produktionsskogar kommer en större andel lämnas vid avverkning. Det gäller framför allt områden där naturvärden finns men är svåravgränsade, där det till exempel finns ett stort inslag av lövträd eller äldre barrträd. Det kan också handla om kantzoner mot sjöar, myrar eller skogar med höga naturvärden. Även en del av produktionsbestånden kommer att brännas efter avverkning.

Senast uppdaterad: 2013-08-12