Ekopark Malingsbo - flodpärlmusslans hemvist

I Bergslagens hjärta ligger Ekopark Malingsbos stora skogar och rika vatten. Här finns många av landets mest intressanta vattenlandskap med både flodpärlmussla och naturligt reproducerande röding. 

Den näringsfattiga urberggrunden sätter sin prägel på vegetationen, som till övervägande delen utgörs av barrskog eller barrblandskogar. Lokalt finns dock rika inslag av björk och asp.

Gamla bruksmarker

Malingsbo by har sitt ursprung i ett järnbruk anlagt på 1620-talet. Bruksdriften lades ner 1891 men mer än fyra århundraden av bergsbruk, järnhantering, jordbruk och, framför allt, skogsbruk, har satt sin prägel på områdets vegetation och bebyggelse. Av bergsbrukets och järnhanteringens anläggningar återstår endast enstaka byggnader, ruiner och andra lämningar. Barrskogslandskapets dominans bryts här och där av öppningar i skogen, där småskaligt jordbruk ännu bedrivs.

Älskat friluftsområde

Långa vandringsleder och fina vatten för fiske och paddling har gjort Malingsbo mycket populärt för friluftsliv. Ekoparken ligger i det större naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten som varit ett populärt friluftsområde sedan 1970-talet. Här finns stora obebyggda, men lättillgängliga skogsområden med sjöar och vattendrag och en lång vinterperiod med säker snötillgång. Området har dessutom ett brett utbud av stugbyar, campingplatser, kanotvatten och vandringsleder. 


Hitta hit

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.