Viltsamverkan i brandens spår

Ett unikt älgmärkningsprojekt, Viltsamverkan i brandens spår, har inletts i brandområdet i Ljusdal. Projektet inleds som ett samarbete mellan Sveaskog och SLU, men projektet är tänkt som en plattform där samverkan mellan markägare, SLU, jägare och myndigheter kan utvecklas för en faktabaserad adaptiv förvaltning av älg och skog.

Sommaren 2018 drabbades Ljusdal kommun av ett flertal skogsbränder. I de tre största brandområdena Ängra, Nötberget och Enskogen finns cirka 8400 hektar skogsmark som brunnit. Ett förbättrat underlag om hur branden påverkar klövviltets nyttjande av området året om främjar en framtida adaptiv viltförvaltning.

- Brandområdet förväntas ge oss bra förutsättningar för att förstå hur snabbt en älgpopulation reagerar på mer foder av högre kvalitet, och hur snabbt den adaptiva älgförvaltningen reagerar på ett ökat antal älgar, säger Anders Johansson, Jakt- och klövviltsansvarig i Södra Norrland och också initiativtagare till projektet.

Skogsbränder var tidigare ett naturligt inslag som skapade en storskalig störning i den boreala skogen. Bränder förändrade skogens struktur och att skapade öppna ytor i skogen. Många växt- och djurarter är väl anpassad till återkommande störningar från skogsbrand. Förekomsten av skogsbränder i barrskog har minskat kraftigt i Sverige med en årlig brandyta av cirka 1 procent av totalarealen för 150 år sedan och cirka 0,016 procent idag. En skogsbrand medför en stor ekologisk förändring för de djur som lever i skogen och branden återskapar en skog i tidigt successionsskede med rik förekomst av unga skogar med god fodertillgång som gynnar många växtätare.

- Kunskapen om hur djur och växter påverkas, och återkommer, efter brand är ytterst begränsad i Sverige. Kunskapen idag domineras av studier från Nordamerika. Detta unika projekt kan således bli en nationell viktig satsning som Sveaskog och SLU la basen till, säger Göran Ericsson, professor och prefekt på SLU.

​Syfte me​d projektet

Genom att följa älgar från brandområdet kan flera viktiga syften nås för förvaltning av skog och älg efter skogsbränder:

  • Uppskatta om och hur stor andel älgar som kommer från andra jaktenheter (förvaltningsområden/skötselområden).
  • Fastställa varifrån invandrande älgar i brandområdet kommer ifrån, och vart utvandrande älgar tar vägen under vinter- och sommarsäsong.
  • Bestämma andel älgar som stannar i, eller nära brandområdet året om.
  • Bestämma när förflyttning​ar sker från och till respektive område, med särskilt beaktande av rörelsemönstret under pågående jakttid.
  • Bestämma vilka habitat som utnyttjas i närheten av brandområdet.
  • Beräkna hemområdesstorlek och hur det förändras med fodertillgång.
  • Avgöra vilka habitat (skogsbestånd) som älgarna utnyttjar under året, och hur intensiteten i älgarnas nyttjande är i olika typer av skogsbestånd i relation till brandområdet.
  • Beräkna reproduktionen och kalvöverlevnaden i relation till kornas utnyttjande av brandområdet 

Projektet kommer löpa under tre år och märkningen av älgar, som sker med hjälp av helikoptrar, är påbörjat. Slutredovisning sker hösten 2023.

 


Stora skogsbränder spred sig genom Sverige 2018. Hur reagerar naturen och viltet i brandens spår?

 

För mer information:

Läs mer

Bild på Anders Johansson

Anders Johansson