Innehållsrikt år för en bransch i förändring

Det svenska skogsbruket är en viktig del av vardagen för många i landet. Som Sveriges största skogsägare är vi stolta över att hållbart förvalta och bruka skogen, leverera virke, bidra till klimatomställningen och öka den biologiska mångfalden. Året som gått är mitt första som vd för Sveaskog och jag kan se tillbaka på ett framgångsrikt år i en bransch i förändring där ett nytt normalläge tar form.

2022 har varit ett händelserikt år. Under första halvan såg vi en återgång i samhället till mer normala omständigheter efter att coronapandemin börjat klinga av. Samtidigt ledde Rysslands invasion av Ukraina, utöver stort mänskligt lidande, även till en ansträngd energisituation och råvarubrist. Behovet av att minska det ryska energiberoendet har lett till ökad efterfrågan på bioenergi vilket innebär ett potentiellt uppsving på marknaden för GROT (grenar och toppar). Kriget och dess efterverkningar har påverkat Sveaskog med högre kostnader främst för avverkning, men också genom ökade virkesintäkter.

Även relationen med samebyarna har satt sin prägel på året. Sveaskog eftersträvar samexistens mellan renskötsel och skogsbruk. Jag är personligen engagerad i dialogen med de samebyar vi brukar våra marker tillsammans med. 68 procent av Sveaskogs totala mark, däribland all mark i Norrbotten och Västerbotten, sambrukas med rennäringen. Fungerande samråd och goda relationer med samiska intressen är därför av avgörande betydelse för oss. Mitt mål är att både skogsbruk och rennäring ska vara hållbara och lönsamma såväl på kort som på lång sikt. Här har vi en bit kvar. Vi har därför under året aktivt arbetat för att skapa nya förutsättningar, exempelvis genom att anpassa våra skogsbruksinstruktioner, genom gemensam forskning om lavtillväxt och genom att tillsätta särskilda resurser och ökad kompetens.

Stort fokus har också legat på hållbarhet och på bevarandet av den biologiska mångfalden. I
Sveaskogs långsiktiga inriktning förenas säker virkesleverans med kraftfulla insatser för att öka den biologiska mångfalden. Under året har vi tagit beslut om minskade avverkningsnivåer för de kommande fem åren. Det är en medveten investering i naturvårdande skötsel och en satsning på ett värdeskapande skogsbruk som bidrar till vår ambition att vara ledande inom hållbart skogsbruk genom att löpande avväga ekonomiska, ekologiska och sociala målsättningar. Under inledningen av 2023 har vi till detta aviserat ytterligare neddragningar i Norrbotten eftersom samplaneringsprocesserna med renskötseln inte fallit ut som planerat. Exakta konsekvenser följer vi upp, samtidigt som vi tar ett omtag i samplaneringen.

Vi vill vara en långsiktig leverantör av virke och andra skogsprodukter till industrin. Det förutsätter att vi har robusta skogar med hög tillväxt, där vi balanserar olika mål och intressen. Vi fortsätter implementeringen av vår långsiktiga inriktning med vårt program för hållbart skogsbruk som bland annat omfattar restaurerande av våtmarker och vattendrag, ett skogsbruk i samexistens med rennäringen och ökad biologisk mångfald i skogen.

Målen i programmet är högt satta och vid årets utgång var en del av målen för 2022 inte uppnådda. Sveaskog kommer under 2023 att arbeta än mer fokuserat för att nå målen för 2027.

Stabila finanser

Det är fortsatt en stark efterfrågan inom alla Sveaskogs verksamhetsområden, trots oroligt marknadsläge. Vår finansiella situation är god och under året har vi lagt den grund vi nu ska driva bolaget vidare på. Med nya ekonomiska mål, en ny organisation och ett ökat fokus på omvärlden har vi ett gott utgångsläge.

Sveaskogs operativa rörelseresultat ökade med två procent och uppgick under 2022 till
1 366 MSEK (1 341) till följd av högre virkespriser som möttes av lägre volym från egen skog och kostnader för avverkning och vägar. Den redovisade värdeförändringen på biologiska tillgångar uppgick netto till 499 MSEK (–196) och det gångna årets resultat uppgick till 1 979 MSEK (1 494), motsvarande 16,71 kr (12,62) per aktie. Jag är stolt över att kunna leverera en god utdelning till staten.

Skogsdebatten

Våra skogar och Sveriges skogsbruk engagerar. Skogsindustrin är en av landets viktigare näringsgrenar och har spelat en betydande roll i den historiska utvecklingen. Med över hälften av landets yta täckt av skogar och ett skogsbruk tätt förknippat med jakt, fiske och friluftsliv, är skogen en del av folksjälen. I samband med det allt allvarligare globala klimatläget, har även engagemanget för skogens bidrag till att minska klimatförändringar debatterats allt flitigare. Skogen får allt större utrymme i samhällsdebatten och på den politiska arenan, både här i Sverige och inom Europeiska unionen. Med nya regleringar, ny forskning och spännande innovationer står det klart att det svenska skogsbruket står inför en förändring.

Ett nytt normalläge tar form

De kommande åren kommer det troligen ske mer inom skogsbranschen än det gjort på decennier. Vi behöver välkomna nytänkande. Exempelvis i form av en ökad grad av partnerskap och samarbeten, inte minst inom teknik- och innovationsområdet, när samhällsintressen och marknaden i allt högre grad styr avverkningsnivåerna och virkesflödena. Detta betyder en högre grad av dynamik för alla aktörer i branschen, vare sig vi vill det eller inte.

För att kunna bruka skogen långsiktigt behöver hela skogsnäringen arbeta för att öka samhällets förtroende för det svenska skogsbruket, minska polariseringen och vara lyhörda för andra intressen och öppna för nya angreppsätt. Det traditionella trakthyggesbruket är ifrågasatt och jag anser att vi måste utveckla ett mer varierat skogsbruk med olika grader av intensitet i brukandet beroende på vilka målsättningar och intressen som finns för just det beståndet som ska avverkas. Vi kan inte fortsätta göra avsättningar och minska den totala arealen av skog vi kan bruka. I stället måste vi tänka bortom den svartvita gränsdragning som uppstått mellan skogsbruk och avsättningar och tänka på helheten.

Vi har länge arbetat med hyggesfria metoder och kommer använda mer hyggesfria metoder framöver. Hyggesfritt är, precis som trakthyggesbruk, ett verktyg för att uppfylla olika målsättningar som effektiv skörd eller ökad biologisk mångfald. Den svenska skogen är en nyckel i den gröna omställningen och är av stort värde för hela den europeiska satsningen på tillväxt, konkurrenskraft och den pågående klimat- och energiomställningen. Här har Sverige fortfarande en möjlighet att ställa om från att anses vara ”en motvillig eftersläntrare” till att vara drivande inom en modern integrerad skogspolitik inom EU.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla kollegor, partners, kunder och leverantörer för det gångna året. Jag ser fram emot ytterligare ett nytt verksamhetsår med siktet inställt på en framgångsrik och hållbar framtid! Det finns så mycket att uppleva i den svenska skogen – ta dig ut och må bra. Vi ses där!

Erik Brandsma
VD och koncernchef