Debatten om skogen behöver vara framåtblickande

Skogens betydelse som viktig naturresurs debatteras intensivt. Kunskapsutvecklingen går fort – och visar att skogens nyttor är långt fler än vi tidigare känt till. Debatten om skogen behöver därför vara konstruktiv och framåtblickande.

70 procent av Sveriges yta täcks av skog. Det kan jämföras med andelen jordbruksmark, 8 procent och städer och samhällen, bebyggd yta, 3 procent. Det är inte konstigt att skogen engagerar i Sverige. Därtill har skogen sedan länge haft en stor betydelse för landets ekonomi, för jobb och tillväxt.

Vid varje tid har rådande kunskap om skogen präglat hur skog och skogsråvara använts.

Idag står skogsbruket inför två nya utmaningar, att bidra till att vända klimatförändringen och att stärka förutsättningarna för biologisk mångfald. Skogen är viktig för möjligheten att binda och lagra kol och en förutsättning för att fasa ut fossila råvaror. Det blir allt tydligare att lösningar står att finna i skog, skogsmark och virke. Mycket av detta är relativt ny kunskap.

De senaste decennierna har skogsbruket präglats av en alltför digital syn; att skog antingen ska avsättas för naturvård eller avverkas för industrins och samhällets behov.

Med dagens kunskap står det allt tydligare att vi måste komma bort från en sådan förenklad bild. Insatser behöver göras för att säkra ett uttag av virke och samtidigt stärka skogsmarkens motståndskraft genom ökad biologisk mångfald. Insatser behövs därför i all skogsmark, både i avsatta och brukade skogar.

I Sveaskogs nyligen antagna långsiktiga inriktning för ett hållbart skogsbruk genomförs åtgärder i de brukade skogarna, för vattnet i skogen och i naturvårdsskogarna som ett sätt att möta utmaningarna. Konkret innebär det bland annat att Sveaskog ser skogsmarken ur ett landskapsperspektiv med ökade inslag av lövträd, en förändrad syn på hyggesstruktur och med större sammanhängande stråk av hänsyn som möjliggör ökad livskraft för skogslevande arter. Läs mer om Sveaskogs långsiktiga inriktning för hållbart skogsbruk

Som statligt bolag ska Sveaskog bidra till nationella mål och åtaganden för miljö och klimat. Med Sveaskogs nya inriktning inleder vi dessutom en omställning för att möta den av EU fastslagna gröna givens biodiversitetsstrategi.

Dagens skogsdebatt handlar till stor del om förhållanden som är en konsekvens av beslut som fattats från 1940-talet och framåt. Varje beslut om skog påverkar skogsmarkens karaktär under mycket lång tid. Därför är de beslut och de åtgärder vi genomför nu, idag, avgörande för framtidens skogar.

De senaste veckorna har Sveriges Televisions Vetenskapens värld sänt en programserie under rubriken Slaget om skogen. Sveaskog medverkar på olika sätt i programserien. Bland annat har vi medverkat vid en exkursion i Ekopark Färna i norra Västmanland för att visa hur vi arbetar med delar av vårt program för hållbart skogsbruk.

Sveaskog har också besvarat frågor om avverkningar i skog som inte uppnått lagkravets lägsta avverkningsålder. Avverkningarna handlar om förtida avveckling av bestånd med contortatall (som enligt lag inte har någon lägsta avverkningsålder) och avverkning av skog som skadats av bland annat svampangrepp.

Genom att framställa samtliga skogsägare och skogsbolag som vore de ett och detsamma och peka på risker och faror med dagens skogsbruk men endast nämna Sveaskog som namngivet bolag, även om flera exempel kommer från andra skogsägares marker, synliggörs inte hur Sveaskog avviker gentemot övriga bolag. Inte heller noteras det förändringsarbete Sveaskog inlett, vilket Sveaskog beklagar.

Det närmaste decenniet kommer innebära stora utmaningar för svenskt skogsbruk. Skog och skogsmark behöver klimatanpassas för att undvika skador och bli motståndskraftiga mot sådant som extremväder, svamp- och insektsangrepp.  

Sveaskog hoppas att debatten om skogen framöver kan bli mer inriktad på de utmaningar vi står inför och de beslut och åtgärder som behöver göras för dagens och framtidens skogar. Det är önskvärt att hitta en väg och dialog mellan ståndpunkterna att avsätta eller avverka, Skogsbruket står inför ett paradigmskifte, Sveaskog står mitt i det steget.

Läs mer

Kommentar om överklagande av beslut från Skogsstyrelsen 2010

Kommentar om påstådda avverkningar av ung skog

För mer information:

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se