Kommentar om påstådda avverkningar av ung skog

I ett inslag i SVT uppges att skogsbolag ”börjat hugga skogar som är så unga att de inte nått upp till lagens krav på ’lägsta avverkningsålder’ ”. Sveaskog används som exempel och det refereras till ett antal områden där Sveaskog påstås avverka skog innan de uppnått lägsta avverkningsålder. Nedan redogörs för Sveaskogs svar, som också redovisats för SVT.

SVT har, fram till 1 oktober, skickat fem avverkningsanmälningar till Sveaskog som sägs utgöra ”några av de avverkade ungskogar som vi [SVT] gått igenom”. Detta är alltså underlaget för påståendena som vi som bolag kunnat följa upp.

Sveaskog följer naturligtvis lagar, regler och riktlinjer för svenskt skogsbruk. Utifrån de underlag SVT skickat till oss så är vi trygga i att vi följt de krav som ställs på oss och att vi inte brutit mot lagar kring lägsta avverkningsålder, då dessa bestånd i tre av fem fall rör ung contorta som får avverkas. Det fjärde handlar om misslyckad föryngring och det femte fallet handlar om skog angripen med törskatesvamp.

- Med anledning av de frågor SVT ställt och de svar vi skickat in känner vi oss trygga att vi följer lagar och regler. Sveaskog har vid ett flertal tillfällen påpekat för SVT svårigheten i att uttala sig om en skogs beskaffenhet vad gäller till exempel ålder och trädslagsblandning endast på analyser av satellitbilder och att det kan ge felaktig information. Därför besöker Sveaskog skogar på plats för att försäkra sig om att bland annat ålder och trädslagsblandning är korrekt, säger Olof Johansson, skogspolitisk chef Sveaskog.

Fakta om de fem avverkningarna

SVT har fram till fredagen 1 oktober presenterat fem bestånd som SVT hävdar är för tidig avverkning. Till stöd för detta har SVT bland annat anfört uttolkning av satellitanalyser som man i tre av fallen menar visar att det ej rört sig om skog dominerad av contortatall. Sveaskog kan dock konstatera att dessa fall rör avverkningar i skog som dominerats av contortatall vilket Sveaskog bekräftat med nya och tidigare mätning i fält. Därmed är SVT:s påstående att Sveaskogs agerande i dessa fall strider mot lagstiftningen fel.

  • Ett av bestånden är från området som i inslaget benämns Törefors, är de facto contorta, vilket också syns på bilderna av virkesvältor i programmet.

  • Ett annat bestånd avverkades i maj 2021 och bestod av 35-årig contortatall som skadats, främst av snöbrott.

  • Ett tredje bestånd är ännu inte avverkat. Nedanstående bild togs i beståndet i slutet av september 2021. Bilden visar att beståndet består av såväl gles, som skadad contortatall.

  • Ett fjärde bestånd innehåller svenska trädslag, men utgörs av ett så kallat historiskt impediment, där den misslyckade föryngringen enligt lag måste åtgärdas, vilket Sveaskog planerar att göra.  

  • Det femte beståndet gäller ett område med svensk tall, skadat av törskatesvamp. Törskatesvamp bekämpas genom att en förtida avveckling hejdar svampens framfart i skogslandskapet.

Läs mer:

Debatten om skogen behöver vara framåtblickande

Kommentar om överklagande av beslut från Skogsstyrelsen 2010

För mer information:

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se