Så säkras skogens alla värden

Sveaskog har den viktiga uppgiften att förse samhället med skogsråvara. Samtidigt som skogen också är en ovärderlig resurs för klimatarbetet. Skogen både ger och gör klimatnytta. Därför måste vi förvalta skogen på ett hållbart och lönsamt sätt både på kort och lång sikt.

Skogslandet Sverige

Sverige är ett stort skogsland. Av landets yta är nästan 70 procent – eller 28 miljoner hektar – täckt av skog. Ungefär 23,5 miljoner hektar är produktiv skogsmark. En hektar är lika mycket som en kvadrat med 100 meter långa sidor, vilket motsvarar ytan på en och en halv fullstora fotbollsplaner.


 

Sveriges största skogsägare

Sveaskog är statens skogsbolag och förvaltar ungefär 3 miljoner hektar, av den svenska produktiva skogsmarken. Dessutom förvaltar Sveaskog en miljon hektar annan mark i form av vatten, myrar, kalfjäll med mera. Sveaskogs markinnehav är fördelat över hela Sverige, men huvuddelen finns i den norra delen av landet.


 

Brukad skog

Efter avsättningar har Sveaskog lite drygt 2,5 miljoner hektar skog kvar att bruka. Av den brukade skogsmarken föryngringsavverkar Sveaskog runt en procent per år. Efter avverkningen anläggs ny skog utifrån kraven på återbeskogning, som regleras av skogsvårdslagen.

Sveaskogs huvudsakliga sätt att bruka skog kallas för trakthyggesbruk. Det innebär att man tar bort skog på ett ställe i taget, men har som mål att det alltid ska finnas växande skog i olika åldrar sett över hela skogslandskapet. Vid föryngringsavverkning sparar Sveaskog lövträd, gamla träd, kantzoner, högstubbar och död ved. Det gör man för att behålla, och ibland återskapa, strukturer som ska bidra till att olika arter kan värnas i landskapet, trots markpåverkan. Det kallas för hänsyn.


 

Planera inför avverkning

Före varje avverkning gör Sveaskog en naturvärdesbedömning. Den visar vilka naturvärden man ska ta hänsyn till i det aktuella området. Om skogsbeståndet, i sin helhet eller delar av det, visar sig ha så höga stora naturvärden att det inte räcker med generell miljöhänsyn, kan det brukas med förstärkt hänsyn eller avsättas för olika typer av naturvård.

Om skogen saknar stora naturvärden gör Sveaskog en avverkningsplanering. I samband med den planeras även för hänsyn på olika sätt. Hänsyn innebär att man sparar en viss mängd träd per hektar, sparar gamla träd, lämnar stående och liggande död ved, lövträd etc, så att olika arter ska värnas trots markpåverkan.


 

Fördelning av trädslag

Sveaskogs skogar består ungefär till 63 procent av tall, 27 procent av gran och 10 procent av lövträd. Ett flertal insatser pågår för att öka andelen lövträd.


 

Avsatt skog

Sveaskogs brukar inte all produktiv skogsmark. Avsättningarna består av allt ifrån små skogsområden på en halv hektar till stora områden på flera hundra hektar - alla med höga naturvärden som är viktiga för att värna den biologiska mångfalden.

Dessutom lämnar Sveaskog så kallad hänsyn vid avverkning. Det innebär att exempelvis enstaka träd, trädgrupper och kantzoner längs vattendrag lämnas kvar vid skörden föryngringsavverkningen. Det gör vi för att värna olika arters fortlevnad eller för att bevara kultur- och fornlämningar.

Sveaskog förvaltar även en miljon hektar övrig mark som inte brukas. Det är myrmarker, hällmarker, sumpskogar och kalfjäll, men även vatten och kraftledningsgator.


 

Gammal skog

Ju äldre en skog blir desto mer särpräglad blir den, vilket är viktigt för olika arter. Det finns ingen entydig definition av vad som räknas som gammal skog. I norra Sverige, och de inre delarna av Svealand, brukar gränsen sättas vid 140 år, i södra Sverige runt 120 år. Detta för att träden växer olika snabbt i olika geografier. Sveaskog har i dag undantagit nästan 280 000 hektar skog som är äldre än 140 år från skogsbruk. Det motsvarar nästan en tiondel av Sveaskogs produktiva skogsmark. 


 

 Produkter från Sveaskogs skog

  • Cirka 45 procent blir sågtimmer. Timret blir i sin tur möbler, byggvirke och andra träprodukter.
  • Cirka 50 procent blir massaved som i sin tur blir toalettpapper, tidningar, förpackningar, hygienartiklar och andra viktiga pappersprodukter.
  • Cirka 5 procent blir till biobränslen. Biobränslen framställs av grenar och toppar, – de delar som sågverks- och massaindustrin inte förädlar till andra produkter.

 

Vad är produktiv skogsmark?

Det är skogsmark där träden växer bra. Definitionen är att marken ska producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år.