Minskad markpåverkan med autonom markberedning

Alla skötselåtgärder i skogen påverkar mark och växtlighet på olika sätt. För att minska skogsbrukets miljöpåverkan är den tekniska utvecklingen av maskiner ett prioriterat område. Ett sådant område är Autoplant – ett projekt för utveckling av autonoma och fjärrstyrda maskiner.

Skogforsk projektleder arbetet och satsningen är på sammanlagt 20 miljoner kronor - hälften från Vinnova och resterande 10 miljoner av projektgruppen där Sveaskog medverkar. Syftet är bland annat till att minska markstörningarna genom att en mindre areal än i dag behöver markberedas vid precisionsmarkberedning.

- För Sveaskog är det viktigt att vara med och utveckla nya, skonsamma och mer effektiva metoder för markberedning och plantering. Vi vill även hitta sätt att effektivt, och med hög kvalitet, plantera efter avverkning för att ta till vara tillväxtpotentialen så bra som möjligt, säger Jörgen Westman, skogsteknisk chef på Sveaskog.

- Skogen är en viktig resurs i ett biobaserat samhälle eftersom skogsråvaran möjliggör utfasning av fossila produkter. Samtidigt behöver vi mycket skog för att binda in koldioxid och då är det viktigt att ny skog etableras snabbt efter avverkning. Därför vill vi utveckla nya, skonsamma och mer effektiva metoder för markberedning och plantering. När det dessutom är svårt att hitta arbetskraft till den fysiskt tunga manuella planteringen och maskinförare i skogen utsätts för skadliga helkroppsvibrationer, tror vi att en autonom, mindre skogsföryngringsmaskin är vägen framåt, säger projektledaren Linnea Hansson, Skogforsk.

Bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Autoplant ingår i andra steget i det Vinnova-finansierade forskningsprogrammet Utmaningsdriven Innovation (UDI) där målet är att lösa samhällsutmaningar genom samverkansprojekt som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Autoplant adresserar en rad utmaningar som kopplar till hållbarhetsmålen:

  • Klimatutmaningen. Autoplant bidrar till att ny skog etableras snabbare genom bättre planteringspunkter med högre plantöverlevnad och med energieffektivare maskiner.
  • Miljöutmaningen. Mindre markstörningar genom att mindre areal behöver markberedas vid precisionsmarkberedning.
  • Arbetsmiljöutmaningen. Förarlösa planteringsmaskiner tar över ett tungt manuellt arbete och maskinoperatörerna utsättas inte för helkroppsvibrationer som i traditionella markberedare.
  • Arbetskrafts- och jämställdhetsutmaningen. Förarlösa maskiner, som i en framtid skulle kunna operera från tätorten, kan locka nya arbetstagargrupper och underlätta familjelivet.

Bracke Forest, som tillverkar maskiner för skogsföryngring, får en nyckelroll i projektet.
Autoplant löper under två år och om utfallet blir lyckat kan bidrag sökas till steg 3 där en färdig produkt ska tas fram och kommersialiseras.

Fakta

  • Deltar i projektet gör förutom Sveaskog; Skogforsk, KTH, LTU, SCA, Södra, Holmen, Bracke Forest och Skogstekniska klustret.
  • Vinnova är en innovationsmyndighet med uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt.