Världsvattendagen: Så firas vatteninsatser i Bergslagen

Idag firas Världsvattendagen, även kallad Internationella vattendagen, på många håll runtom i världen. Dagen instiftades av FN 1992, för att uppmärksamma vattnets värde. På Sveaskog firar vi den bland annat genom att sprida kunskap om arbetet med att förbättra Hedströmmens vattenmiljöer, som bedrivs inom det så kallade GRIP-projektet tillsammans med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Västmanlands län.

Publicerad

Området kring Malingsbo i Bergslagen har i många generationer präglats av jord- skogs- och bergsbruk. I mitten av 1800-talet dikade man ur för att skapa nya betes- och jordbruksmarker, och sedan tog skogsbruket vid. Skogsbruket är fortsatt viktigt för regionen, men vi har lärt oss alltmer om miljö- och naturvård med åren. En viktig del i att vara en ansvarsfull markägare är att i samarbete med andra aktörer återställa vattendrag och våtmarker till sin mer ursprungliga karaktär.

Gynnar flodpärlmusslan

Det arbete som skett i övre Hedströmmens avrinningsområde är ett exempel. Åtgärderna på Sveaskogs mark har genomförts inom ramen för projektet Grip on Life IP i samarbete med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Västmanlands län, med syfte att testa och följa upp olika metoder för dikesproppning, lära och sprida kunskap om densamma samt minska slamtransporten från dikessystem till värdefulla vattenmiljöer nedströms.

Projektet omfattar även insatser för att öka lövandelen utmed Håltjärnsbäckens system och vattenslinga. Insatserna främjar bland annat den ovanliga flodpärlmusslan och dess värdfisk öringen.

I fjol invigdes två informationsplatser med skyltar inom GRIPs projektområde; ett informationscenter för flodpärlmussla i Skinnskatteberg och en vattenslinga vid Håltjärnsbäcken, båda belägna i Skinnskattebergs kommun.

Överenskommelser spikas upp

Idag firas Världsvattendagen vid nämnda vattenslinga, och tillägnas de GYBS-överenskommelser som Länsstyrelsen i Västmanland upprättar med Skogsstyrelsen, Sveaskog och Mälarenergi.

GYBS står för gynnsam bevarandestatus, och är målet för EU:s art- och habitatdirektiv som är i fokus för GRIP-projektet.

Västmanland har flodpärlmusslan som målart inom sitt projektområde. Varje GYBS-överenskommelse har minst en bilaga med aktiviteter som ska genomföras tillsammans, vilka ska bidra till att flodpärlmusslorna i Hedströmmens avrinningsområde får det ännu bättre.

- Sveaskog antog 2021 programmet för hållbart skogsbruk där vattnet i skogen är en viktig del. Målsättningen är att skapa 100 nya våtmarker och restaurera 10 rinnande vattendrag över hela landet. Goda samarbeten med andra aktörer är en förutsättning för att lyckas, säger Bruno Bystrand, chef för Sveaskogs resultatområde Bergslagen, strax innan han spikar upp Sveaskogs GYBS-överenskommelse på anslagstavlan vid Lilla Håltjärnen.

Besök vattenslingan i vår

  • Sveaskog ser över vattenslingan vid Håltjärnsbäcken så att den är i bra skick inför säsongen, och Länsstyrelsen fyller på med nya broschyrer och kartor på informationscentret för flodpärlmussla i Skinnskatteberg. Välkommen att besöka vattenslingan och lära mer om skogens vatten! 
  • Hitta till vattenslingan