Naturvärden

I lodjurens och granurskogens ekopark finns lågfjällsplatåer med typiska fjällväxter såsom ripris och dvärgbjörk. Men här finns även frodiga blåbärsgranskogar med örter såsom midsommarblomster och den söta linnéan. Det kuperade landskapet gör också att Sveriges enda vildkatt trivs i ekoparken.

Gamla granurskogar ska bevaras

I Ledfats höglänta terräng finns ett unikt granurskogsområde som ska bevaras. I dessa skogar har maskinerna inte nått fram, vilket gjort att det finns gott om greniga och skäggiga gammelgranar med vida kjolar. Här är marken näringsrik och hyser ett stort antal mossor och lavar. Det växer blåbär och ormbunkar men du hittar även skogsnäva, linnéa, dvärghäxört, ögonpyrola och tibast. På marken ligger grova lågor i olika nedbrytningsstadier och gör området attraktivt för en mängd rödlistade svampar. Här kan du finna ovanliga arter som urskogsporingen (Antrodia infirma) och grantickeporingen (Skeletocutis chrysella).

Få men mäktiga tallskogar

Tallskogarna i Ledfat utgör bara ynka en procent, men de som finns är både gamla och mäktiga. Vid Geijaurmyran intill sjön Giejjure och vid Akkajaure växer två av de fåtaliga tallnaturskogarna. Här står läckra döda silvertallar och på marken ligger de som vackra glänsande statyer. Titta upp så får du säkert se något fiskgjusebo i de platta trädkronorna. Omkring 46 hektar av Ledfats skogar utgörs av tallnaturskogar. I dessa ska vi återinföra branden som en naturlig störning och därmed även förhindra att granen på sikt konkurrerar ut tallen.

Sveriges enda vildkatt

Den branta, bergiga terrängen i Ekopark Ledfat gör att Sveriges enda vildkatt, det skygga lodjuret (Lynx lynx), här finner en fristad. Ett lodjurs revir är upp till en kvadratmil stort och därför har stora sammanhängande skogsområden, som ekoparker, stor betydelse för dess överlevnad. Lodjuret är väl kamouflerat till bergsbranterna så det är svårt att få syn på. Men på vintern kan du ofta få se de stora vita katt-tassarna i snön.

Mer och fler lövrika barrnaturskogar

De lövrika barrnaturskogarna är en bristvara idag, men de ska bli fler. För att en barrnaturskog ska räknas som lövrik, ska den ha ett lövinslag på minst 20 procent. I Ledfat är det få skogar som uppfyller det kravet, men de ska bli fler i framtiden. De lövträd som växer är främst björk, men även asp, sälg och rönn förekommer. För att gynna dessa kommer man att frihugga runtomkring dem, för att släppa in ljus och ge dem utrymme att växa. 

De lövrika barrnaturskogarna är en bristvara i Ledfats landskapsbild och därför ska ytterligare tre hektar skapas för att vi ska uppnå den ekologiska målbilden om ett lövträdsinslag på minst 20 procent. Fler lövträd av björk, asp, sälg och rönn kan man få genom att frihugga runt befintliga lövträd för att ge dem plats, ljus och tillräckligt med näring.

Myllrande våtmarker och rikt fågelliv

Våtmarker är viktiga för växt- och djurlivet. I Ledfat finns många fina myrar, som Geijaurmyran, Stor-Mörtmyran och Stoppmyran. Längs kanterna doftar det magiskt av skvattram och på sensommaren lyser de gula av hjortron. Stoppmyran som finns i ekoparkens sydöstra hörn fick den högsta skyddsklassen efter Länsstyrelsens nationella våtmarksinventering.

Ekoparkens tre största sjöar är Hungerträsket, Giejjure och Akkajaure. Dessa utgör viktiga miljöer för en mängd djur och fåglar. Här kan man skåda fågeln salskrake eller den lekfulla uttern i deras jakt på föda. I ett av tallskogsområdena intill sjön Geijjure har den skickliga fiskaren fiskgjusen byggt sitt bo. Vandrar du istället in i gammelskogen finner du hackspettshål i träden, kanske gjorda av den tretåiga hackspetten. Även lavskrika, fjällvråk, lappmes och den stora kungsörnen lever här.

 

Vad är en ekopark?

  • Sveaskog har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.
  • Lär dig mer om våra ekoparker

Ladda ner broschyrER