Familjen Orrenius kor håller landskapet öppet i Ekopark Omberg

Bland hundraåriga ekar - den äldsta ända från 1300-talet - under Marbergets höjder betar några av Åsa och Thomas Orrenius kor och håller landskapet öppet samtidigt som de utför ett viktigt naturvårdsarbete.

- Vi har valt att satsa på köttrasdjur som klarar av att röra sig i ett kuperat beteslandskap och som kan tillgodogöra sig det magra betets kvaliteter, säger Thomas Orrenius.

Totalt har familjen Orrenius ett åttiotal kor på Omberg och nästan lika många kalvar och ungdjur. Bortsett från att djuren utvecklar en fascinerande muskulatur i det kuperade landskapet är betesdjuren nödvändiga för att hålla undan sly och undervegetation. Eftersom naturbetesmarkerna inte har samma tryck i grässvålen, den växer helt enkelt inte lika snabbt och innehåller inte lika mycket energi som gräs på åkerbeten krävs det att djuren är anpassade för ett magert bete.

- Vi har valt herefordkorsningar och anguskorsningar med inslag av bland annat simmental för att avla fram en besättning som klarar av att gå i restaurerade hagmarker. Kor och kalvar blir starka och välutvecklade av att gå i de kuperade markerna och djuren utför ett oslagbart miljöarbete genom betet, säger Åsa Orrenius som tillsammans med Thomas driver Alvastra Kungsgård, en fantastisk KRAV-certifierad gård vid Ombergs södra fot.

Det som från början initierades som en försöksverksamhet har idag växt till en viktig del av lantbruksföretaget som ger förutsättningar för ett fantastiskt naturbeteskött som säljs lokalt i Östenssons matbutiker i Motala, Vadstena, Skänninge, Borensberg och Linköping.

- Vi är såklart jätteglada för att kunna producera riktigt bra kött på vår gård och samtidigt ta ett stort naturansvar. Bortsett från att vi driver gården ekologiskt är vi också måna om att hålla landskapet öppet, säger Thomas Orrenius som också är en KRAV-äggproducent.

Lövskog ger ypperligt bete

Till skillnad från barrbestånd är lövskogen ypperlig för betande djur. Kossorna – eller fåren – håller undan undervegetationen och betar bort det sly som annars lätt får fäste mellan träden. Men det krävs ofta mer än så. På Ekopark Omberg har Sveaskog valt ta bort träd för att släppa in ljus i hagmarkerna och skapa förutsättningar för en grässvål på marken som sedan kan betas.

- Det är fantastiska marker på Omberg som passar vårt företag mycket bra. Visst är det ett torrt och magert bete som vanligtvis leder till att vi får flytta djuren i slutet av sommaren då betet helt enkelt inte räcker till, men fördelarna är överlägsna nackdelarna och våra djur betar nu stora delar av Omberg under hela sommarsäsongen, säger Åsa Orrenius.

Nödvändigt med snälla kossor

Med otaliga vandringsleder rakt genom betesmarkerna är det nödvändigt med snälla djur som varken störs av eller stör besökande vandrare. Vanligtvis håller djuren sig på behörigt avstånd, vandrare är sällan så intressanta att djuren väljer att komma fram, men det händer att besökare närmar sig kossorna ute i betesmarkerna. Som vandrare är det viktigt att använda sitt sunda förnuft, koppla hunden och aldrig gå rakt in i en grupp med betande djur. Om kossorna trots allt ligger på stigen bör man gå runt för att undvika irritation.

- Vi jobbar mycket med djuren under vintern och rör oss ofta i lösdriften. Med tusentals besökare varje år på vandringslederna krävs det att våra djur är vänligt inställda till människor och fungerar tillsammans med ett aktivt friluftsliv, säger Thomas Orrenius.

Betesrestaurering

 • Med hjälp av betesrestaurering (man plockar bort barrträd, glesar ur skogen och frihugger stora ekar) skapas förutsättningar för ett öppet landskap på Omberg.
 • Med hjälp av betande djur hålls slyn och undervegetation tillbaka vilket ger långsiktiga effekter i landskapet som gynnar den biologiska mångfalden. Mer ljus, och därmed också värme ger rätt förutsättningar för insekter, svamp och blommor på marken.

Alvastra Kungsgård

 • Alvastra Kungsgård ägs av Statens Fastighetsverk och arrenderas av familjen Orrenius sedan 1930-talet. Bortsett från KRAV-certifierad nöt- och äggproduktion bedriver man också växtodling och ansvarar för skötseln av Alvastra Klosterruin. 

Ekopark Omberg

 • Ekopark Omberg är en av Sveaskogs 37 ekoparker, lokaliserad vid Vätterns östra kant i Östergötland och invigdes redan 2003 som den första ekoparken i landet.
 • Totalt är ekoparken 1 700 hektar stor och består av flera sällsynta naturmiljöer. Några exempel är den enorma bokskogen ner mot Vättern, jätteekarna vid Storpissans naturreservat och de fantastiska slåtterängarna och betesmarkerna där nötkreatur från närliggande Alvastra Kungsgård håller landskapet öppet.
 • Målsättningen är att öka antalet jätteekar från nuvarande 400 exemplar till omkring 5000 jätteekar. Ett ambitiöst projekt som kommer att ta flera generationer att genomföra.

Vad är en ekopark?

 • Sveaskog har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
 • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
 • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
 • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
 • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.
 • Lär dig mer om våra ekoparker
 • Längre ner mot Vättern är skogen tätare, med yngre träd av framförallt asp, alm och ek med en tjock grässvål och mycket ramslök.

 • Familjen Orrenius kossor håller Ombergs beteslandskap öppet.

 • Alvastra Kungsgård ligger ända inpå Alvastra Klosterruin och Omberg.

 • Betande kor i Storpissans Naturreservat, vid Ombergs jätteekar.

 • Åsa och Thomas Orrenius driver Alvastra Kungsgård i södra Östergötland.