Ett aktivt skogsbruk skapar värden för generationer

Sveaskog brukar skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Samtidigt ska skogsbruket vara lönsamt och konkurrenskraftigt.

Sveaskogs mål är att vara ledande inom hållbart skogsbruk. Det sker genom ett aktivt, lönsamt och ansvarsfullt brukande av skog och skogsmark för att kontinuerligt skapa tillväxt, mångfald och ökat värde för generationer.

År 2021 levererade Sveaskog cirka 6,3 miljoner m3fub sågtimmer, massaved, flis och biobränsle från egen skog. För att möta kundernas efterfrågan på olika kvaliteter och volymer köper Sveaskog också in råvara från andra skogsägare i både Sverige och utomlands.

Skogsbruket innebär att skogen inventeras, föryngras, röjs, gallras och föryngringsavverkas. Röjning är en prioriterad åtgärd och Sveaskog eftersträvar tidig röjning i skogarna. Med ökad digitalisering blir det möjligt att med större precision redan vid avverkning bestämma vilket träd som ska till vilken kund.