Skogsbruk är en balansakt

Skogsbruk är en balansakt

Skogen engagerar många personer som alla har en egen relation till den. I skogen möts också många olika intressenter med olika frågor och perspektiv, som alla är lika viktiga. Det kan handla om ekonomi och export, klimat och biologisk mångfald, upplevelser, rekreation och vila, men också arbete och arbetstillfällen. Sammantaget gör det att den svenska skogen är en knutpunkt i samhället.

Skogsmarken och skogsbruket är i en omställningsfas, där ständig förändring är det nya normala och vi behöver snabbt utvärdera det gamla för att förstå det nya. Exempelvis hur den nya tekniken och digitaliseringen påverkar skogsbruket, eller hur de politiska processerna för biologisk mångfald vidareutvecklas i Sverige, i EU och inom FN:s klimatarbete. Sveaskog har skrivit under Global Compact, FN:s initiativ för hållbart företagande, vilket innebär att vi agerar utifrån de tio principerna.

Sveaskog står mitt i denna förändring. Jag vill att Sveaskog ska vara ledande i hållbart skogsbruk. Ibland får jag frågan vad det betyder och hur vi mäter det. Det är såklart inte enkelt. För mig betyder det att vi ska vara lite bättre än andra inom alla dessa områden, särskilt viktigt är detta inom arbetet med klimat, biologisk mångfald och samexistens med renskötseln.

Jag är väl medveten om de många olika intressenter som finns och samexisterar med oss och jag vill verkligen utveckla dialogen med alla aktörer på våra marker.

Vi har kompetensen och engagemanget och vill långsiktigt och ansvarsfullt bruka skogen och jag ser fram emot dialogen.

Programmet för hållbart skogsbruk

Ifjol presenterade vi en ny långsiktig inriktning. I ett första skede har vi antagit ett program som fokuserar på förbättringsåtgärder i tre övergripande områden i skogslandskapet – de brukade skogarna, vattnet i skogen och naturvårdsskogarna med syfte att framtidssäkra skogsmarken.

Inriktningen innebär att vi ska förena fortsatt hög virkesleverans med insatser för att öka den biologiska mångfalden. Det ska vi lyckas med genom att på olika sätt stärka skogsmarkens motståndskraft mot olika skogsskador, som sker till följd av ett förändrat klimat, och som annars resulterar i stora virkesförluster. Denna investering i skogsmarken kommer att kosta lite mer på kort sikt, men betyder att vi gör skogen mer motståndskraftig och just framtidssäkrad. Alternativet att fortsätta som tidigare eller att inte göra något alls, finns inte. Jag vill till och med sträcka mig till att säga att Sveaskogs lönsamhet och förmåga att leverera råvara på kort och lång sikt hänger på hur vi lyckas med uppgiften att stärka skogsmarken.

Skogsdebatten

Året 2021 var, utifrån debatten om skogen, ett år att minnas. Skogens roll i klimatomställningen och det svenska skogsbruk debatterades flitigt och även på den politiska arenan lyftes skogen upp. I november 2021 lade Regeringen fram sin skogsproposition, i vilken regeringens politik och vägen framåt tydliggörs, och den berör Sveaskog, både direkt och indirekt. Bland annat finns förslag om att de skogar som ligger på statlig mark i fjällnära områden bör ges formellt skydd.

Jag ser positivt på att de 50 000 hektar som ägs av Sveaskog ombildas till naturreservat och har inlett samtal med Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser för att få ett så effektivt genomförande som möjligt. Detta innebär att andelen formellt skyddad produktiv skogsmark på vårt markinnehav ökar från 7 procent till 8,5 procent. Jag konstaterar också att den framlagda propositionen betonar statens roll som föregångare inom hållbart skogsbruk och att Sveaskogs program för hållbart skogsbruk omnämns i positiva ordalag.

Stabilt resultat

Sveaskogs operativa rörelseresultat uppgick under 2021 till 1 341 MSEK (1 120). Den främsta förklaringen till resultatförbättringen är den förändrade metoden för värdering av skogstillgångar. Årets rörelseresultat före värdeförändring skog har ökat med 698 MSEK där resultatökningen från intresse­bolaget Setra Group utgör den största delen med 619 MSEK.

Högre priser på leveranser från egen skog har motverkats av ökade kostnader för skogs- och naturvård till följd av framför allt skogsskador samt högre kostnader för avverkning. Våra leveranser under året uppgick till 10,7 miljoner m3fub, vilket är marginellt mer i jämförelse med föregående år.

En omvärld i förändring

Omvärlden är i ständig utveckling och förändring. Att förutspå marknadsutsikterna för 2022 blir i skrivande stund osäkert utifrån rådande säkerhetspolitiska läge och situationen i Ukraina. Situationen som nu utspelar sig i Ukraina är fruktansvärd för Ukraina och dess medborgare. Det påverkar också många människor även i Sverige med koppling till Ukraina. En del av dem finns i skogsnäringen, i Sveaskog och hos Sveaskogs entreprenörer.

Sveaskog följer utvecklingen med både sorg och oro och arbete pågår på olika nivåer inom företaget hur Sveaskog kan bidra och stötta drabbade medmänniskor i den uppkomna situationen. Det är naturligtvis alldeles för tidigt att bedöma påverkan på Sveaskogs affär och bolagets intäkter och kostnader. Men det kommer ha påverkan på virkesaffären och även utifrån påverkan på energi- och bränslekostnader, import av insatsvaror och den generella påverkan på Sveriges export. Sveaskog följer utvecklingen noga och har en hög beredskap för konsekvenser av det förändrade omvärldsläget.

Slutligen, jag ser verkligen framemot att driva Sveaskogs förändringsresa och kommer inledningsvis att fokusera på implementeringen av den långsiktiga inriktningen och samtidigt ta oss in i en mer konstruktiv dialog om hållbart skogsbruk.

Stockholm i mars 2022

Erik Brandsma
VD och koncernchef

Senast uppdaterad: 2022-03-14