Vindkraft

Vindkraft

Vi har många platser som kan lämpa sig för vindkraft.

Med 14 procent av den svenska skogsmarken kan Sveaskog erbjuda många lämpliga platser för vindkraft. Vi vill aktivt medverka till en omställning av den svenska energiproduktionen till en större andel förnyelsebar energi. En utbyggnad av vindkraft i samarbete med projektörer och energiföretag är därför ett prioriterat verksamhetsområde.

På våra marker finns idag cirka 274 vindkraftverk med en årlig produktion på 1,7 terawattimmar. Samtidigt får vi nya förfrågningar om projektering av vindkraft på våra marker runt om i landet.

Vi bedömer att vindkraftverk på Sveaskogs marker år 2020 kan komma att generera närmare 3 TWh el per år.

Avtal för projektering och etablering

Våra avtal om nyttjanderätter, för projektering och tillståndsansökan, tecknas vanligtvis på 3-5 år. Nyttjanderättsavgiften är marknadsmässig och utgår från områdets storlek och markens lämplighet för etablering av vindkraft. Om det under nyttjanderättstiden kan klargöras att förutsättningar finns för en etablering erbjuder vi ett arrendeavtal som medger att vindkraftverken kan byggas och drivas under lång tid.

Om du är intresserad av att etablera vindkraft på Sveaskogs mark är du välkommen att kontakta oss.

Sveaskogs riktlinjer för etablering av vindkraft

Etablering av vindkraftverk är inte aktuellt inom naturvårdsarealer i ekoparker eller inom så kallade ej utbytbara naturvårdsskogar.

Sveaskog har generellt en restriktiv hållning till all etablering inom ekoparker, beroende på parkernas syfte och karaktär. För beslutade och avtalade ekoparker gäller dessutom att Sveaskog vare sig får upplåta eller överlåta några områden utan Skogsstyrelsens skriftliga medgivande.

För andra typer av Sveaskogs naturvårdsskogar än de som nämnts ska hänsyn tas så att de i möjligaste mån undviks vid lokalisering av vindkraftverk. I de fall sådana naturvårdsskogar ändå direkt berörs kommer nya naturvårdsskogar att väljas ut för att ersätta dessa i Sveaskogs avsättningar.

All projektering och etablering av vindkraft på Sveaskogs marker ska följa de riktlinjer som tagits fram av Svenska FSC® och godkänts av internationella FSC®. Dessa riktlinjer går att ta del av

Alla områden med etablerade vindkraftverk och de områden där utredningar och projektering pågår för eventuell vindkraftutbyggnad redovisas i vårt kartverktyg.

Frågor och synpunkter med anledning av vindkraftverksamheten kan ställas till bolagslantmätare Tomas Fransson eller via Kundcenter. Vi tar gärna emot synpunkter, särskilt gällande de områden där projektering inte påbörjats och som i kartverktyget betecknas som ”Under utredning”.

Det här är FSC®

  • FSC® är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. FSC:s logo på produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och produkttillverkning enligt FSC:s regler.
  • Sveaskogs logolicensnummer FSC® C008344
Tomas Fransson

Tomas Fransson

Bolagslantmätare