Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Vindkraft

Vindkraft

Vindkraftverken på våra marker levererar mer än 3 TWh per år, vilket är 10 procent av Sveriges totala vindkraftsel. Vindkraften är en viktig del i Sveriges energipolitiska mål om ett 100 procent förnybart elsystem till 2040.

Vi vill aktivt medverka till en omställning av den svenska energiproduktionen till en större andel förnyelsebar energi. Med 14 procent av den svenska skogsmarken kan Sveaskog erbjuda många lämpliga platser för vindkraft. En utbyggnad av vindkraft i samarbete med projektörer och energiföretag är därför ett prioriterat verksamhetsområde.

Hittills har närmare 450 vindkraftverk uppförts med arrenderätt på våra marker. Vindkraftverken har en sammanlagd installerad effekt på cirka 1270 MW och en produktion om cirka 3,8 TWh el/år. Intresset
för att driva vindkraftsprojekt och arrendera mark för vindkraftutbyggnad är fortsatt stort över hela landet. Vi bedömer att vindkraftverk på Sveaskogs marker år 2025 kan komma att generera 7 TWh el per år.

Etablering av vindkraft

Våra avtal om nyttjanderätter, för projektering och tillståndsansökan, tecknas vanligtvis på tre till fem år. Nyttjanderättsavgiften är marknadsmässig och utgår från områdets storlek och markens lämplighet för etablering av vindkraft. Om det under nyttjanderättstiden kan klargöras att förutsättningar finns för en etablering erbjuder vi ett arrendeavtal som medger att vindkraftverken kan byggas och drivas under lång tid.

Om du är intresserad av att etablera vindkraft på Sveaskogs mark är du välkommen att kontakta oss.

Sveaskogs riktlinjer för etablering av vindkraft

Etablering av vindkraftverk är inte aktuellt inom naturvårdsarealer, i ekoparker eller inom så kallade ej utbytbara naturvårdsskogar.

Sveaskog har generellt en restriktiv hållning till all etablering inom ekoparker, på grund av parkernas syfte och karaktär. För beslutade och avtalade ekoparker gäller dessutom att Sveaskog vare sig får upplåta eller överlåta några områden till annan verksamhet, utan Skogsstyrelsens skriftliga medgivande.

Andra typer av naturvårdsskogar än de som nämnts ska i möjligaste mån undvikas, när nya vindkraftverk ska lokaliseras. I de fall sådana naturvårdsskogar ändå direkt berörs, kommer nya naturvårdsskogar att väljas ut för att ersätta dessa i Sveaskogs avsättningar.

All projektering och etablering av vindkraft på Sveaskogs marker ska följa de riktlinjer som tagits fram av Svenska FSC® och godkänts av internationella FSC®.

Alla områden med etablerade vindkraftverk och de områden där utredningar och projektering pågår för eventuell vindkraftutbyggnad, redovisas i vårt kartverktyg.

Frågor och synpunkter med anledning av vindkraftverksamheten kan ställas till bolagslantmätare Tomas Fransson eller via Kundcenter. Vi tar gärna emot synpunkter, särskilt gällande de områden där projektering inte påbörjats och som i kartverktyget betecknas som ”Under utredning”.

Det här är FSC®

  • FSC® är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. FSC:s logo på produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och produkttillverkning enligt FSC:s regler.
  • Sveaskogs logolicensnummer FSC® C008344
Tomas Fransson

Tomas Fransson

Bolagslantmätare