Kulturhistoria

Människor har levt i Böda under tusentals år och lämnat en mängd spår efter sig. 

Unika fornlämningar från järnåldern

Norra Öland har några av Europas bäst välbevarade husgrunder från järnåldern. Totalt finns det 145 husgrunder kvar inom Böda socken. Majoriteten ligger inom ekoparken. Tillsammans med husgrunderna finns raserade hägnadsmurar i sten och i de yttre delarna av byarna finns ofta gravfält. Med flera nästan intakta byar från järnåldern har vi fått kunskap om forna ölänningars liv under 200-700-talet. Det stora antalet fornlämningar visar att norra Öland var ett viktigt befolkningscentrum redan för 2 000 år sedan.

Kunglig jaktpark

När hela Öland förvandlades till kunglig jaktpark år 1569 förbjöds all jakt och rätten till virkesuttag begränsades kraftigt för ölänningarna. Överträdelser bestraffades hårt - fängelsestraff var inte ovanligt. Även om djurgårdsinrättningen avskaffades 1801 blev Böda kronopark kvar i kungens ägo. I Böda växte missnöjet med staten. Bönderna fortsatte att ta virke till tjärbränning, kalkbränning och husbyggen medan kronans jägmästare allt mer desperat försökte stävja skogsstölderna. Konflikten kulminerade 1850 i det så kallade Bödaupproret. Under en rättegång om skogsstölder blev stridigheterna så allvarliga att 110 soldater från fastlandet kallades in. Upproret kvästes och nu började en ny tid i skogen.

Statlig skogsskola

Staten köpte Skäftekärr gård och där anlades 1860 en skogsskola. En av de första jägmästarna på Skäftekärr var J E Bohman. Han planterade ny skog för att hindra sandens framfart. Miljontals träd planterades och slutligen vann människan över flygsandsdriften. Stora våtmarker dikades ut för att öka arealen produktiv skogsmark. Ett omfattande vägnät byggdes för att göra timret mer lättillgängligt. J E Bohman experimenterade även med främmande trädslag och stora bestånd av weymouthtall, enstaka douglasgranar och jättetujor påminner än i dag om hans tid i Böda.

Smalspåret

Under första hälften av 1900-talet bedrevs skogsbruk i full fart på norra Öland. Det fanns då ett flertal sågverk i närområdet av nuvarande ekoparken, samt ett nätverk av skogsjärnvägar igenom parken. Allt såg ut att vara en lyckad tid med många arbetande i skogen, men när skogen var slut på moget timmer och inget längre flottades ner från Norrland stängdes vissa av sågarna och nästan hela skogsjärnvägen togs upp och såldes. Nu ser man endast få spår av järnvägen i skogen. En del är fortfarande i bruk, mellan Fagerör och Trollskogen kan man åka med loket Mormor på det finna smalspåret.

Visste du att...

  • Rosendals järnåldersmiljö är en av Europas bäst bevarade järnåldersbyar med lämningar från 300-650 e Kr. Det 37 hektar stora området är imponerande med stenhägnader, gravfält och lämningar av 14 husgrunder.