Naturvård i Ekopark Dubblabergen

Naturvård i Ekopark Dubblabergen

Att bevara de gamla brandpräglade skogarna och att trygga lövträdens framtid är de största naturvårdssatsningarna i Ekopark Dubblabergen. 

Fler unga lövträd

Idag finns gott om löv i Dubblabergen men det handlar till allra största delen om gamla träd. Ungt löv är sällsynt och att bevara lövträden på lång sikt är den största utmaningen för naturvården i ekoparken. På vissa marker kan naturvårdsbränning och stängsling vara ett sätt att få upp lövträd och undvika att de betas av ren och älg. I lövrika områden där gran och tall är på väg in kan Sveaskog gå in och gallra bort barrträden eller friställa enskilda lövträd. Lövet kommer också att prioriteras vid röjning och gallring i produktionsskogarna.

Naturvårdsbränning

I det ursprungliga skogslandskapet brann det ungefär vart hundrade år och många djur och växter är anpassade efter eldens återkommande störningar. Sedan människan lärde sig att stoppa bränder effektivt har de dock blivit mycket mer ovanliga. Sveaskog kommer att bränna under kontrollerade former för att bevara det brandpräglade landskapet och de arter som är beroende av det.

Orörda gammelskogar

De gamla granskogarna kommer att lämnas orörda och bli alltmer urskogsartade. Träd kommer att murkna och falla och fler och fler arter kommer att vandra in. Förr eller senare kommer bränder att uppstå även här men Sveaskog kommer inte att genomföra det aktivt.

Aktivt skogsbruk

Den skog som idag inte har några särskilda naturvärden kommer att brukas även i fortsättningen. Normalt lämnas 2,5-12,5 procent av träden som naturvårdshänsyn vid avverkning. I en mindre del av produktionsskogen krävs förstärkt hänsyn och där kommer en större andel lämnas vid avverkning. Det kan vara bestånd som gränsar mot sjöar, myrar eller skogar med höga naturvärden. Det kan också handla om att naturvärden finns i beståndet men är svåravgränsade, med till exempel ett stort inslag av lövträd eller äldre träd. Även en del av produktionsbestånden kommer att brännas efter avverkning, för att gynna brandberoende djur och växter.

Senast uppdaterad: 2013-08-12