Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Naturvård i Ekopark Dubblabergen

Naturvård i Ekopark Dubblabergen

Att bevara de gamla brandpräglade skogarna och att trygga lövträdens framtid är de största naturvårdssatsningarna i Ekopark Dubblabergen. 

Fler unga lövträd

Idag finns gott om löv i Dubblabergen men det handlar till allra största delen om gamla träd. Ungt löv är sällsynt och att bevara lövträden på lång sikt är den största utmaningen för naturvården i ekoparken. På vissa marker kan naturvårdsbränning och stängsling vara ett sätt att få upp lövträd och undvika att de betas av ren och älg. I lövrika områden där gran och tall är på väg in kan Sveaskog gå in och gallra bort barrträden eller friställa enskilda lövträd. Lövet kommer också att prioriteras vid röjning och gallring i produktionsskogarna.

Naturvårdsbränning

I det ursprungliga skogslandskapet brann det ungefär vart hundrade år och många djur och växter är anpassade efter eldens återkommande störningar. Sedan människan lärde sig att stoppa bränder effektivt har de dock blivit mycket mer ovanliga. Sveaskog kommer att bränna under kontrollerade former för att bevara det brandpräglade landskapet och de arter som är beroende av det.

Orörda gammelskogar

De gamla granskogarna kommer att lämnas orörda och bli alltmer urskogsartade. Träd kommer att murkna och falla och fler och fler arter kommer att vandra in. Förr eller senare kommer bränder att uppstå även här men Sveaskog kommer inte att genomföra det aktivt.

Aktivt skogsbruk

Den skog som idag inte har några särskilda naturvärden kommer att brukas även i fortsättningen. Normalt lämnas 2,5-12,5 procent av träden som naturvårdshänsyn vid avverkning. I en mindre del av produktionsskogen krävs förstärkt hänsyn och där kommer en större andel lämnas vid avverkning. Det kan vara bestånd som gränsar mot sjöar, myrar eller skogar med höga naturvärden. Det kan också handla om att naturvärden finns i beståndet men är svåravgränsade, med till exempel ett stort inslag av lövträd eller äldre träd. Även en del av produktionsbestånden kommer att brännas efter avverkning, för att gynna brandberoende djur och växter.

Vad är en ekopark?

  • Vi har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.