Naturvärden

En ekopark innebär inte bara skydd, utan också en storskalig omvandling av landskapet. I Ekopark Hornslandet arbetar Sveaskog bland annat för att öka mängden lövskog och gammal tallskog.

Bränder återskapar tallnaturskog

Flera av Hornslandets tallskogar har varit med om upprepade skogsbränder. Elden har härdat tallarna och gjort många av dem riktigt gamla. Här står Sveriges äldsta tall som är omkring 770 år och ytterligare ett 50-tal tallar är över 450 år. För att bevara det brandpräglade landskapet och dess många arter kommer Sveaskog att genomföra naturvårdbränningar i ekoparken. I kombination med att många tallskogar lämnas orörda kommer det att öka arealen tallnaturskog kraftigt.

Gammeltallen på Hornslandet är Sveriges äldsta tall. Tallen är nio meter hög och har överlevt minst tre skogbränder. I närheten finns ett tiotal andra träd som är mer än 500 år gamla. 

Granskogar får bli gamla

Granskogens utbredning på Hornslandet är sparsam och gamla granskogar finns bara på några få platser. Kännetecknande för dem är kontinuerlig tillgång på död ved i ett fuktigt och beskuggat klimat. En mängd arter, inte minst vedsvampar, är beroende av granskogen för sin överlevnad. Därför kommer Sveaskog att lämna många granskogar orörda i ekoparken, så att de kan utvecklas till gamla grannaturskogar. Målet är att skapa ytterligare 250 hektar grannaturskog.

Lövrik barrnaturskog och lövnaturskogar

Med tanke på sitt geografiska läge har Ekopark Hornslandet ett ovanligt stort inslag av lövskogar och lövrika skogar. Många av dem har kommit upp efter brand. Lövrikedomen gynnar en lång rad arter och gör skogsvandringarna ännu vackrare. 

Sveaskog arbetar aktivt för att skapa och bevara mer lövskog genom att gynna löv vid alla röjningar, hålla efter inväxande gran i gamla lövskogar samt genom naturvårdsbränningar i skogsbestånd som kan utveckla lövskog. Den lövrika barrnaturskogen och lövnaturskogen kommer på sikt att fyrdubbla sin areal inom ekoparken.

Från 1000 till 5000 lövjättar

I ekoparkens äldre lövskogar finns grova lövträd, så kallade lövjättar, av främst asp och björk. Här finns också död murken lövved vilket uppskattas av såväl vedinsekter som fåglar. Sveaskog arbetar aktivt med att öka antalet jättelövträd på Hornslandet genom att spara träd som har förutsättningar att bli riktigt stora och rensa bort träd runtom dem, så att de får ljus och näring. Målet är att dagens 1000 jättar ska bli 5000.

Jättelövträd, här en asp med bohål av spillkråkan.

Produktionsskogen 

Skogsbestånd utan egentliga naturvärden använder Sveaskog för produktion av virke. Vid gallringar och avverkningar i dessa skogar kommer Sveaskog att använda sig av en generell eller förstärkt naturhänsyn (5-40 procent av skogen lämnas här för naturvård). Omkring hälften av produktionsskogarna i Ekopark Hornslandet har förstärkt naturvårdshänsyn.

Rika vattenmiljöer

Hornslandet är förhållandevis rikt på orörda myrar och har ett antal värdefulla skogsbäckar som förbinder skogsmarken med havet. I flera av dessa leker havsöringen.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.