• Välkommen in

  Ekopark Hornsö - insekternas landskap

 • Välkommen in

  Ekopark Hornsö - insekternas landskap

Ekopark Hornsö

Ekopark Hornsö är insekternas landskap och ett av västra Europas viktigaste områden för bevarandet av hotade insekter. Här finns en unik artrikedom med cirka 700 kända arter av vedlevande skalbaggar, varav mer än 200 finns med på rödlistan över hotade arter. 

De brandpräglade skogarna i Hornsö har en rik biologisk mångfald. Gammal tallskog växer tillsammans med grova ekar, aspar och bokar. Här finns även renodlade ädellövsmiljöer.

Rikt djurliv

Få landskap i Sverige har bättre förutsättningar än Hornsö att bevara ett rikt djurliv. En skogsmosaik med gamla tallskogar, rika ädellövskogar och fuktiga strand- och lövsumpskogar ger livsrum för många sällsynta skalbaggar, fjärilar och fåglar.

Hornsö domineras av tallskog. Delar av den är brandpräglade tallnaturskogar, vilket är en anledning till ekoparkens unika rikedom av vedlevande skalbaggar. 

Stort friluftsområde

Ekoparken har många värdefulla vattenmiljöer med stora sjöar och den vackra Alsterån. Området är relativt glesbebyggt och här finns goda möjligheter för vandring, fiske och kanotpaddling. Sveaskogs ambition med ekoparken är att med skapa mer lövskog, grova gamla träd, död ved och våtmarker – miljöer som skapar goda förutsättningar för både djur och växter.


Hitta hit

Snabba fakta

 • Invigd: 8 oktober 2004 
 • Missa inte: Allgunnen, Barnebo och Arbåga 
 • Tips på aktiviteter: Vandring, paddling, insektsskådning 
 • Typiska arter: Raggbock och igelkottstaggsvamp 
 • Storlek: 9000 ha. 
 • Läge: Sju mil nordväst om Kalmar

Kontakta oss

Tel: 0771-787 100 0771-787 100

Skicka e-post till Kundcenter

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor eller beställning av broschyrer.

Läs mer

Våra ekoparker