Ekopark Hornsö - insekternas landskap

Ekopark Hornsö är insekternas landskap och ett av västra Europas viktigaste områden för bevarandet av hotade insekter. Här finns en unik artrikedom med cirka 700 kända arter av vedlevande skalbaggar, varav mer än 200 finns med på rödlistan över hotade arter. 

De brandpräglade skogarna i Hornsö har en rik biologisk mångfald. Gammal tallskog växer tillsammans med grova ekar, aspar och bokar. Här finns även renodlade ädellövsmiljöer.

Rikt djurliv

Få landskap i Sverige har bättre förutsättningar än Hornsö att bevara ett rikt djurliv. En skogsmosaik med gamla tallskogar, rika ädellövskogar och fuktiga strand- och lövsumpskogar ger livsrum för många sällsynta skalbaggar, fjärilar och fåglar.

Hornsö domineras av tallskog. Delar av den är brandpräglade tallnaturskogar, vilket är en anledning till ekoparkens unika rikedom av vedlevande skalbaggar. 

Stort friluftsområde

Ekoparken har många värdefulla vattenmiljöer med stora sjöar och den vackra Alsterån. Området är relativt glesbebyggt och här finns goda möjligheter för vandring, fiske och kanotpaddling. Sveaskogs ambition med ekoparken är att med skapa mer lövskog, grova gamla träd, död ved och våtmarker – miljöer som skapar goda förutsättningar för både djur och växter.

Snabba fakta

Invigd
2004
Storlek
9000 ha
Läge
Sju mil nordväst om Kalmar.
Missa inte
Allgunnen, Barnebo och Arbåga.
Tips på aktiviteter
Vandring, paddling, insektsskådning.
Intressanta arter
Raggbock och igelkottstaggsvamp.

Hitta hit

Zooma in i kartverktyget för att upptäcka ekoparkens alla sevärdheter. För närvarande har vi problem med kartfunktionen som gör att den tar lång tid att ladda på sidan. Vi beklagar detta.

Ekopark blir nationalpark?

Hornsö är en av fyra ekoparker som i Skogsutredningen, helt eller delvis, pekas ut som möjliga framtida nationalparker. Förslagen har nu formulerats i ett regeringsuppdrag. Ekoparkerna omfattas idag av naturvårdsavtal mellan Sveaskog och Skogsstyrelsen. Sveaskog utför åtgärder som ökar naturvärdena och gagnar friluftslivet i ekoparken även under tiden att utredningen pågår. I förekommande fall behöver även skadad skog tas om hand. Alla planerade åtgärder föregås av samråd med respektive länsstyrelse och Skogsstyrelsen.

Läs mer på Naturvårdverkets hemsida

Kontakta oss

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor.
Tel: 0771-787 100
Skicka e-post till kundcenter