Kulturhistoria

Hornsö har en imponerande historia som bruksbygd, tack vare rika malmfyndigheter i sjöar och myrar. På 1700-talet var Hornsö Sveriges näst största producent av järnmalm. 

Stora delar av dagens ekopark var så kallade rekognitionsskogar, där bruket högg ved till den energikrävande masugnen. Skogen blev gles och ointressant för det moderna skogsbruket som växte fram under 1800-talets andra hälft.

Kulturlämningarna från olika tidsepoker är bara delvis kända och mest känt är de industrilämningar som finns efter bruksepoken i Hornsö samhälle, i form av industribyggnader, bostäder och verksamheter kring utnyttjande av vattenkraft. I skogarna finns rester av talrika kolbottnar, men också av enstaka boställen och tidigare odlingar.

I Barnebo finns mäktiga stengärdesgårdarna från 1860-talet och den vackra jätteeken som är väl värt ett besök. Intill stenmuren finns gammal hagmark med en intressant örtflora.