Se och göra

Ekopark Hornsö är ett vackert och glesbefolkat område, med stora möjligheter till friluftsliv. Områdets många sjöar och vattendrag är populära för både fiske och paddling. Här ligger också många fina vandringar och väntar, bland annat längs Högsbyleden som går genom större delen av ekoparken.

Sevärdheter

 1. Bokhultets naturreservat är vackert belägen intill Alsterån, strax söder om Böta kvarn. Området består av gammal bokskog och lövblandskog med många sällsynta djur och växter. 

 2. Allgunnen är en av de största oreglerade sjöarna i Sydsverige. I markerna kring sjön finns mycket höga naturvärden med ett stort antal sällsynta arter av skalbaggar och fjärilar. Sjön ligger i ett dödisområde, det vill säga ett område där gigantiska isblock låg kvar efter att inlandsisen dragit sig tillbaka. Delar av sjön och de omgivande skogsmarkerna är avsatta som naturreservat. 

 3. Alsterån slingrar sig från Allgunnen österut genom ekoparken. Sträckan mellan Böta kvarn och Hornsö är en uppskattad kanotled på våren. Vissa skogar närmast Alsterån har inte påverkats av skogsbruk under senare tid, vilket gör att flera områden har karaktär av naturskog med mycket höga naturvärden. 

 4. Barnebo med de mäktiga stengärdesgårdarna från 1800-talet och den vackra jätteeken är väl värt ett besök. Intill stenmuren finns gammal hagmark med en intressant örtflora.
  Barnebo med stengärsgårdar och jätteekar.

 5. Ledegöl är en fridfull skogssjö med barrskogsklädda stränder. Sydväst om sjön finns ett naturreservat med gammal, naturskogsartad barrblandskog. 

 6. Råsgölsbrännan är ett 12 hektar stort område där en naturvårds- och hyggesbränning utfördes år 2002. Skogsbranden skapade miljöer med hög andel död och bränd ved vilket gynnar många hotade djur och växter. 

 7. Arbåga är en av ekoparkens mest natursköna platser. Här kan du koppla av på klipporna och höra Lillesjöns vatten strömma genom dammluckorna. 

 8. Kringletallskogen består av gammal, brandpåverkad tallskog med inslag av lövträd, som är karakteristiskt för ekoparken. De många stenblocken i området skapades när inlandsisen smälte.

Vandring

Med sin vackra och tysta natur är Hornsö idealiskt för både längre och kortare vandringar. Högsbyleden är en längre, lättvandrad led som passerar genom hela ekoparken förbi många natursköna platser. Området har för övrigt inga markerade vandringsleder men däremot ett omfattande skogsbilvägnät, som kan användas för vandringar såväl som för cykelturer. 

Insektsskådning

Området kring Hornsö har länge varit populärt bland entomologer. Det är norra Europas mest artrika område för olika vedinsekter och det går att hitta många sällsynta och hotade vedskalbaggar.

Kanotpaddling

Alsterån lämpar sig väl till paddling, särskilt sträckan mellan Böta kvarn och Hornsö är en uppskattad kanotled under våren.

Får man grilla och tälta?

 • I Sveaskogs ekoparker gäller den svenska allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som ger oss alla rätten att röra oss fritt i skog och mark, så länge vi tar hänsyn till natur och djurliv. Grundregeln är att inte störa – inte förstöra. Du får gärna tälta något dygn, plocka blommor, svamp och bär. Du får även elda om det inte föreligger någon brandrisk. Glöm inte att släcka ordentligt efteråt! Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.
 • I de områden av Ekoparken som är naturreservat gäller särskilda regler för friluftslivet. Mer information om vad man får göra eller inte göra finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida