Naturvärden

Återkommande bränder har skapat en mosaik av olika sorters skog i Hornsö. Området karakteriseras av brandpräglade tallskogar med hög biologisk mångfald. Här står gammeltallar tillsammans med grov ek, asp och bok. Rika ädellövskogar och lövsumpskogar är andra viktiga inslag. Många miljöer behöver skötsel för att bibehålla eller utveckla höga naturvärden.

Bränder gynnar liv

Hornsö har en lång historia av regelbundna skogsbränder. Mellan 1564 och 1868 har elva bränder dokumenterats i Skärsgölsområdet, som är en del av ekoparken. Ända in på 1900-talet förekom bränder, vilket har bidragit till dagens höga naturvärden.

De relativt täta bränderna har gynnat förekomsten av brandberoende arter och format ett landskap med gott om lövträd och död ved. Många skogslevande arter är beroende av just detta. För exempelvis den akut hotade vitryggiga hackspetten, som observerats i Hornsö-området, är döda och döende lövträd en nyckelfaktor. I Hornsö finns även den säregna svampen brandskiktdyna som lever dold i friska lövträd och bildar fruktkroppar först efter att trädet dödats av brand.

För att bevara brandens ekosystem kommer Sveaskog att regelbundet genomföra naturvårdsbränningar i Ekopark Hornsö.

Visste du att...

Den akut hotade igelkottsvampen lever i stammen på gamla lövträd, oftast levande men även döda träd. Framför allt föredrar den bok och ek. 

Idag finns det bara ett fåtal kända växtplatser i Sverige. Två av dem finns i Hornsö. 

Foto: Hericium erinaceus av Lebrac  CC BY SA  

Fler jätteträd genom frihuggning

I många av Hornsös skogar finns riktigt gamla träd. Ekoparkens skrovliga åldringar är framför allt tallar och ekar, som kan bli långt över 400 år gamla. Även äldre aspar och björkar är relativt vanliga. Dessa gamla träd är en viktig orsak till ekoparkens fantastiska mångfald av hotade insekter. Gamla lövträd förmultnar ofta långsamt inifrån och i dessa ihåliga stammar myllrar det av liv.

Många av de rödlistade insekter och fåglar som påträffats i Ekopark Hornsö är beroende av gamla eller döda lövträd. Exempelvis lever den hotade läderbaggen som larv strax under barken på ihåliga ädellövträd, främst ek. De livnär sig på det näringsrika skiktet mellan barken och veden. Utan aktiva åtgärder riskerar lövträd att trängas undan av barrträd. Därför kommer Sveaskog att frihugga äldre träd i ekoparken, men även yngre så att nya arvtagare skapas.

Aktivt skogsbruk

På omkring hälften av ekoparkens areal kommer virkesproduktion fortfarande att bedrivas, men med förstärkt naturhänsyn. Det innebär att Hornsös produktionsskogar i framtiden kommer att bli betydligt mer mosaikartade och variationsrika än idag. Fler djur och växter kommer att kunna utnyttja inte bara naturvårdsskogar utan hela skogslandskapet.

Exempel på projekt

 • Projekt Vitryggig hackspett
  Trots hårda ansträngningar har arten vitryggig hackspett fortsatt att minska i Sverige, men i Ekopark Hornsö finns förutsättningar för arten att leva. I samarbete med bland andra Länsstyrelsen i Kalmar län och Skogsstyrelsen arbetar Sveaskog för att vitryggig hackspett ska återetablera sig i området. 
 • Inventering av skogslevande fåglar och insekter
  Effekt 20, som löper från 2009 till 2033, består av två huvudspår; det ena är en fågelinventering och det andra en insektsinsamling och artbestämning.

  Insektsinventeringen görs i tre år i rad, sedan görs ett uppehåll i sju år innan inventeringen åter löper under en treårsperiod. Fågelinventeringsdelen av Effekt 20 genomförs under mars och april – vartannat år i norra Sverige och vartannat år i södra Sverige

 • Vedskalbaggar på brandfält i Ekopark Hornsö
  På uppdrag av Sveaskog inventerades tre anlagda brandfält i Ekopark Hornsö under 2008-2009. När skogarna brändes var de beskogade med yngre tallskog mellan 15 och 30 år. Trots denna modesta ålder kunde flera brandberoende och många brandgynnade arter hittas.
  Ladda ned rapporten här (pdf).

Visste du att...

Raggbocken finns i dag endast på några få platser i Sverige. Ett skäl till att den trivs i Hornsö är att skogen är öppen och ljus och att det finns gott om döda tallar. 

Raggbocken lever fyra år som larv i liggande tallstammar och tre veckor som vuxen skalbagge. För att arten ska trivas måste tallen ha legat på marken i minst tio år och helst ska rätt svampart vara med i nedbrytningen av trädet.

Ekopark blir nationalpark?

Hornsö är en av fyra ekoparker som i Skogsutredningen, helt eller delvis, pekas ut som möjliga framtida nationalparker. Förslagen har nu formulerats i ett regeringsuppdrag. Ekoparkerna omfattas idag av naturvårdsavtal mellan Sveaskog och Skogsstyrelsen. Sveaskog utför åtgärder som ökar naturvärdena och gagnar friluftslivet i ekoparken även under tiden att utredningen pågår. I förekommande fall behöver även skadad skog tas om hand. Alla planerade åtgärder föregås av samråd med respektive länsstyrelse och Skogsstyrelsen.

Läs mer på Naturvårdverkets hemsida

Aktuella åtgärder hösten 2023

Nu är skogsmaskiner ute i Ekopark Hornsö. Det handlar om sanering av gran som har drabbats av granbarkborre, trädsäkring kring vägar och hus och naturvårdande skötsel i naturreservat Getebro. Åtgärder i naturreservaten är enligt Länsstyrelsens instruktion och görs i syfte att stärka naturvärdena och öka lövandelen i ekoparken.

Granbarkborreåtgärder
Sanering av granbarkborredrabbad gran. Flera avdelningar har under sommaren drabbats av granbarkborreangrepp. Samtliga åtgärder har samråtts i fält med Länsstyrelsen för att säkerställa att naturvärdena i området inte påverkas negativt. På samtliga områden som saneras kommer vi i första hand gynna naturlig lövföryngring, för att förhoppningsvis minska problem med granbarkborre i framtiden.

Trädsäkring
Död ved är en viktig aspekt för att stärka naturvärdet och de är viktiga för en lång rad olika artgrupper. Men tyvärr kan död ved även riskera att falla över vägar och hus, och det är markägarens ansvar att säkra området för att undvika skada. När vi blir tvungna att ta ner den här typen av döda träd försöker vi se till att den döda veden sparas i närheten för att även i fortsättningen gynna den biologiska mångfalden kopplad till död ved.

Naturvårdande skötsel i naturreservat
Sveaskog hjälper Länsstyrelsen med naturvårdande skötsel i de reservat som ligger på Sveaskogs marker. I Getebro naturreservat hjälper vi till att frihugga kring gamla grova träd för att gynna alla de arter som är kopplade till äldre hagmarksträd.

Mer lövskog

Ädellövskog är den svenska skogstyp som hyser flest hotade arter. I Hornsö finns värdefulla ädellövskogar av främst ek och bok. Sveaskogs ambition är att skapa fler variationsrika ädellövskogar. Andra lövträd är också mycket viktiga för mångfalden av arter och kommer att gynnas på flera sätt i ekoparken.

Återskapande av lövmiljöer sker till exempel med följande metoder:

 • Naturvårdsbränning 
 • Utglesning av lövrika barrrskogar 
 • Alléhuggning 

Vad är en ekopark?

 • Sveaskog har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
 • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
 • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
 • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
 • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.
 • Lär dig mer om våra ekoparker