Naturvärden

I Ekopark Karhuvaara finns mycket höga naturvärden, udda och bekanta arter. Genom ett aktivt naturvårdsarbete kan vi bevara, återskapa och utveckla höga naturvärden i landskapet.

Ekoparken bevarar och förändrar

Naturvårdssatsningen i ekoparken, där även den hänsyn som lämnas i produktionsskogarna är medräknad, omfattar totalt 93,5 procent av skogsmarken. Ekoparkens skötsel sker enligt en plan för att bevara, utveckla och förstärka skogens värden. I vissa avdelningar planeras exempelvis restaurering genom naturvårdsbränning, vilket gynnar tall, lövskogar och många arter som är beroende av brandmiljöer.

Gammal urskogsliknande barrskog

Skogarna i Karhuvaara är riktigt gamla och det finns gott om intressanta och skyddsvärda arter. Ett typiskt karaktärsdrag för fjällnära skog. Fyra femtedelar av den produktiva skogsmarken är 170 år eller äldre. På sina håll har tallarna fyllt 500 år, granarna 350 år. Skogen har nästan genomgående, till 89 procent, klassats som nyckelbiotoper och naturvärdeslokaler. Grannaturskogarna dominerar och har träd i olika åldrar, liksom gamla döda träd och fallna lågor på marken.

Spår av eld

Tallnaturskogen bär spår av flera av skogens naturliga bränder genom tiderna. Elden har varit ett sätt för naturen att livskraftigt förnya sig, där den döda veden har skapat viktiga miljöer för många arter. Lövbrännor är lövskog som vuxit upp efter bränder. De är också vanliga i ekoparken, liksom fjällbjörkskogar. Björken har på många ställen vuxit sig vacker i bukettform.

Visste du att...

Karhuvaara betyder Björnberget. I ekoparken trivs inte bara björn utan även järv och lo har sin hemvist här.

 

Våtmarker

En tredjedel av ekoparkens yta är våtmarker som ger livsrum för många djur och växter. Delar av myrområdena, såsom Heikkamavuoma i norr, ingår i Europas mest värdefulla naturområden. Stora sammanhängande öppna myrar omsluter bergen och de gamla skogarna. I nordväst finns Manaluvuoma vars namn betyder underjordisk källa.

Vattenlandskap

Spegelblanka sjöar och porlande vatten bidrar till vildmarkens liv och tjusning. Ekoparken är rik på sjöar och vattendrag. Mellan bergen Mettä och Rova Heikkamavaara ringlar Valtiojoki, ett biflöde från Kalixälven, och rinner vidare ner på de stora myrarna Saittavuoma och Raattisenvuoma.

Hemvist för många växter och djur

Karhuvaaras gamla skogar har lång kontinuitet. Det skapar ett trivsamt livsrum för en rad olika växter och djur. Lavskrika, spillkråka, kungsörn, lappuggla och lodjur. Alla behöver de stora och sammanhängande barrskogar och lövrika barrskogar.

Den sällsynta garnlaven hänger som skägg i granarnas grenverk. Stuplaven och lunglaven föredrar lövträdens stammar. Doften av anis kommer från dofttickan, en vedsvamp som växer på gammal sälg. Spännande vedlevande arter är också taigaskinn, lappticka och ostticka. Många små insektsarter som huserar i ekoparken har gynnats av bränderna.

Vad är en ekopark?

  • Sveaskog har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.
  • Lär dig mer om våra ekoparker