Naturvärden

För att bevara den biologiska mångfalden krävs olika metoder – från aktiv skötsel till orördhet. I Ekopark Kilsbergen vill Sveaskog återskapa granskogar med höga naturvärden och göra en stor satsning på lövskog och ädellövskog.

Övergången från barrskogshögland till lövskogar och jordbrukslandskap ger en ovanlig rikedom av arter och naturmiljöer i Kilsbergen. Dessutom finns en relativt hög andel äldre skog trots områdets långa brukningshistoria. Dessa faktorer tillsammans med speciella geologiska förhållanden medverkar till att Kilsbergsförkastningen klassas som riksintressant för naturvård. 

I ekoparkens urskogslika områden, eller de som ska bli urskogslika, är den bästa skötseln att låta skogen ta hand om sig själv. I takt med att träd åldras och faller blir skogen alltmer värdefull för de många undanträngda arter som är beroende av orördhet, stabilitet och död ved. Punktvisa åtgärder, som till exempel att fälla granar som hotar att kväva gamla tallar eller lövträd kan förekomma. 

Död ved.

Tallnaturskog längs branter

Tallnaturskogen i ekoparken står framför allt längs branter och på karga krön. Här finns gott om 120-180-åriga gammeltallar med grov bark och vridna grenar. Ett fåtal bär spår av skogsbränder men på grund av den intensiva brukningshistoriken är tallar med brandljud ovanliga i Kilsbergen.

Rika och fattiga granskogar

Ekopark Kilsbergen har med syd- och mellansvenska mått en ovanligt hög andel grannaturskog. Ofta finns den i dalgångar och på branta sluttningar där klimatet är skuggigt och fuktigt. En del av skogen står på översilad, kalkpåverkad och bördig mark. Där blir granarna grova och vegetationen frodig, med gott om fallna döda träd och lövträd. Artrikedomen är stor med bland annat den väldoftande myskmåran och de hotade svamparna violgubbe och gränsticka. Där jordmånen är tunnare blir granskogen genast mer gles och långsamväxande. Korta granar med smalt sluttande toppar växer långsamma millimeter mellan åren. Typiska arter är garnlaven som klänger i grenarna och den tretåiga hackspetten som hackar sina ringar kring stammarna. Målet är att mer än dubblera arealen grannaturskog inom ekoparken.

Tretåig hackspett.

Gott om lövträd - som ska bli ännu fler

Lövskog har blivit en bristvara i hela Sverige - många av lövskogens arter minskar och riskerar till och med att försvinna på sikt. I Ekopark Kilsbergen är vart fjärde träd ett lövträd vilket är en hög andel jämfört med andra skogsområden i regionen. I Kilsbergen finns därför många lövskogsberoende arter, som till exempel hasselmus, lunglav, gelélavar och mindre hackspett. Dock är drygt hälften av lövträden i ekoparken under 30 år och det råder alltså fortfarande brist på gamla lövskogar. Sveaskog kommer att jobba intensivt för att bevara och nyskapa lövskog i ekoparken.

Naturvårdsbränning

Fortfarande minner sotiga brandstubbar här och var i skogarna om den stora betydelse som branden hade i dessa trakter för länge sedan. Flera skogstyper och arter är anpassade efter brand. Därför kommer Sveaskog att genomföra kontrollerade naturvårdsbränningar i framför allt tallskogarna. Detta kommer på lång sikt att skapa fler tallnaturskogar och lövrika barrskogar.

Återskapande av våtmarker

Omkring sex procent av Ekopark Kilsbergen utgörs av våtmarker men här finns få öppna myrvidder. Istället breder en mosaik av små myrar och sumpskogar ut sig i landskapets svackor. Myrarna är i stort sett opåverkade av dikning medan nästan samtliga bördiga gransumpskogsmiljöer har dikats. Flera av tallmyrarna i ekoparken har en påtaglig naturskogsstruktur. Myrar och sumpskogar hyser många sällsynta och vackra arter, såsom dunmossa, granspira och den storslagna orkidén guckusko.

Sveaskog kommer att lägga igen diken i lämpliga sumpskogar för att återställa naturliga vattennivåer och vattenflöden. Genom att återskapa våtmarker skapar vi förutsättningar för en mångfald av arter, från trollsländor till vadarfåglar.

Produktionsskogar

På de områden i ekoparken som har låga eller inga naturvärden kommer virkesproduktion att bedrivas även i fortsättningen. Detta blir knappt hälften av skogsmarken och där kommer brukandet att ske med extra hänsyn till natur- och kulturvärden. Genom målinriktad skötsel kommer även produktionsskogarna att få ett stort inslag av gamla löv- och barrträd i framtiden.

Tydligt präglat av inlandsisen

På få ställen i Sverige är högsta kustlinjen så tydlig och lång som här. Vidsträckta klapperstensfält påminner om den tid när havets vågor slog mot land och spolade bort allt löst jordmaterial. Strax ovanför högsta kustlinjen finns branta rullstensåsar som bildats när inlandsisen smälte och isälvar avsatte sten, grus och sand. I zonen kring högsta kustlinjen finns flera intressanta havsstrandsarter, exempelvis idegran och jättelav, som har blivit kvar trots att havet drog sig tillbaka för tusentals år sedan.

Sprickdalar

Några av de mest storslagna miljöerna i ekoparken är Trolldalarna med sina tre sprickdalar. De bildades när inlandsisen smälte och smältvatten blandat med sten och grus forsade fram i sprickor och slipade ned bergssidorna.

I de otillgängliga dalarna har skogen stått orörd i många år. Gammal granskog växer i de branta sluttningarna och på krönen står tallar som är flera hundra år gamla. Mossan växer tät över fallna granar och den trolska naturen påminner om alla de övernaturliga väsen som finns kring Kilsbergen enligt berättelserna.

Utplantering av berguv

Kilsbergen är berömda marker för världens största uggla – berguven. Erik Rosenberg förmedlade sina upplevelser av berguven i Kilsbergsbranterna redan på 1930-talet i boken Uvberget och tjäderskogen, som är en klassisk naturskildring.

Det var även i Kilsbergen som det första berguvsprojektet för utplantering av uvar startade, på 1950-talet.

Vad är en ekopark?

  • Sveaskog har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.
  • Lär dig mer om våra ekoparker