Naturvärden

De vidsträckta urskogsartade barrskogarna i Luottåive har allt man förväntar sig av ett nästan orört skogslandskap. Höga naturvärden med udda och intressanta arter, många sällsynta lavar och svampar. Dofter och fågelläten, stillhet och aktivt upptäckande.

Landskapet i Ekopark Luottåive präglas av genuint gamla barrskogar med höga naturvärden. Många rödlistade och sällsynta arter, som kräver stora sammanhängande urskogsliknande ytor, har funnit sitt livsrum i ekoparken. Delvis är skogen nästan helt orörd av det moderna skogsbruket. Det finns rikligt med död ved, som gynnar allt från hålhäckande fåglar till vedlevande svampar, lavar och insekter.

Rikt fågelliv

Ekoparken är hem för ett stort antal hotade och sällsynta fåglar. Kungsörnen kan ses slå sina mäktiga vingslag i ekoparken, glidflyga på spaning eller sitta tyst högt uppe i en trädtopp. Ihärdigt hackar den tretåiga hackspetten fram granbarkborrarnas larver och puppor under barken på de döda eller döende granarna. Den är en god ”skogvaktare”. På myrarna häckar myrsnäppa, tofsvipa och brushane. Björnar och skogsmård trivs i den gamla skogen. I ekoparken finns också lo, älg, hare och räv.

Tretåig hackspett

Gamla tall- och grannaturskogar

I Luottåive kan du uppleva den djupa naturskogens mystik. Det är ovanligt att se så stor andel gammal skog som man gör just här. Grannaturskogen dominerar bland nyckelbiotoperna, följt av tallnaturskog, och barrskog blandad med björk, asp och sälg. I grannaturskogarna finns hänglavsprydda granar som är över 300 år och i tallnaturskogen är det gott om 500-åriga pansarbarksklädda tallar. Bränderna har varit ett naturligt inslag i gammelskogen. Lågorna förnyade livskraftigt skogen och den döda veden blev viktiga miljöer för många arter.

I grannaturskogen finns många skyddsvärda mossor, lavar och svampar. De gamla grova granarna är rikligt draperade med hänglav, som i sagornas värld. Grannaturskogen lämnar vi orörd. Vi restaurerar skogen som ligger intill den med höga naturvärden, och skapar på så sätt ännu större spridningsmöjligheter för arterna som lever här.

Svampar och lavar

Ovanliga svampar, lavar och mossor hör Luottåive till. Långväga från någon gammal sälg kan man känna dofttickans härliga anisdoft. På nedfallna döda granar, så kallade granlågor, växer ostticka, rynkskinn och den fint rosafärgade rosentickan. Naturreservatet Luottåive är en av de få platser i Sverige där man kan hitta citronporing. Den kräsna talltickan vill bara husera på tallstammar äldre än 150 år. Den intresserade besökaren kan här titta på grenlav, liten sotlav och ringlav.

Ringlav

Mosaik av våtmarker

Porlande bäckar och spegelblanka skogstjärnar finns överallt i ekoparken. En fjärdedel av ekoparkens yta är våtmarker. De ligger som en mosaik av stora öppna myrar, skogsbeklädda myrsträngar och kärr. Det blå landskapet lockar till fiske, utflykter och lekfulla dagar. Fågelhandboken kan komma väl till hands. För fiske i de större tjärnarna kan du behöva lösa fiskekort. Till ekoparkens blomsterprakt hör orkidéerna skogsfru och ängsnycklar, som du kan se vid rikkärr och bäckar, liksom den köttätande tätörten som fångar insekter med sina klibbiga blad.

Skogsfru

Natura 2000

Delar av ekoparken är också de mest värdefulla naturområdena i Europa och ingår i EU:s nätverk Natura 2000. Stora myrkomplex och kärr (aapamyrar), gammelskogar (västlig taiga) och flera arter, till exempel lodjuret, har genom nätverket fått särskilda bevarandeplaner.

Visste du att...

Ekoparken har fått sitt namn efter berget Luottåive som betyder "platsen långt bort".

Vad är en ekopark?

  • Sveaskog har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.
  • Lär dig mer om våra ekoparker