Naturvärden

Det myllrar av liv i Ekopark Maunuvaara. I de stora ostörda skogarna trivs både björn och utter. På fallna mossövervuxna granar, silvergråa torrfuror och murkna aspar finns svampar som de flesta biologer bara kan drömma om.

Gamla granskogar

På hälften av skogsmarken i Ekopark Maunuvaara växer det gammelskog redan idag. I framtiden ska det bli ännu mer. Ekoparkens gamla granskogar får stå orörda och växa sig ännu mer trolska. En del skogar med spår av skogsbruk kommer också att lämnas för fri utveckling, för att bli till nya trollskogar.

Livet i den döda veden

Döda träd är basmat för mängder av djur, växter och svampar. Med skogsbrukets intåg har den döda veden minskat dramatiskt och därmed också dess invånare. I Ekopark Maunuvaara finns fortfarande gott om fallna mossövervuxna granar, silvergråa torrfuror och murkna aspar. Det är just det som gör att så många hotade arter har fått en fristad i ekoparken.

Exklusiva svampar och lavar

Längst inne i gammelskogen där tiden har stått stilla hittar man de riktiga ursvamparna. Det är de som växer fram ur de äldsta och skrovligaste granarna. I Ekopark Maunuvaara finns svampar som de flesta biologer bara kan drömma om, som urskogsporing, blackticka och taigaskinn. Längs bäcken Kivijoki är granarna alldeles fulla av den sällsynta ringlaven.

Ringlav

Viktigt renbetesområde

Ekoparkens hänglavsrika skogar är viktiga betesmarker för renar om vårvintern. Renskötare har låtit sina djur gå i skogen och på myrarna här under mycket lång tid. För att inte störa renbetet kommer Sveaskog att ha samråd med Tärendö sameby om all naturvård och skötsel i ekoparken.

Fler lövträd i framtiden

Många fåglar och insekter är beroende av lövträd för sin överlevnad. Därför kommer Sveaskog att gynna den som redan finns i ekoparken. På sikt kommer vi också att skapa nya lövträd genom bränder eller annan naturvårdsskötsel.

Skogar för virkesproduktion

I 38 procent av ekoparken kommer skogsbruk att bedrivas, men självklart med stor hänsyn till natur- och kulturvärden. Det blir i de områden där naturvärdena är mycket låga idag. Där bedömer Sveaskog att det gör större nytta att spara naturvårdsskogar på andra håll.

Unik geologi

Området kring Maunuvaara är nästan helt opåverkat av den senaste istiden. Det beror på att klimatet var så kallt att isen frös fast i marken och kapslade in allting istället för att glida fram och tillbaka. Sådana områden finns på flera håll i norra Sverige men det speciella med Ekopark Maunuvaara är att det var här fenomenet upptäcktes. Det syns också särskilt tydligt här. Ett exempel är så kallade rösberg.

Rösberg – sprängt av frosten

För 75 000 år sedan var klimatet mycket kallt och frosten sprängde loss spetsiga block från bergen kring Maunuvaara. Än idag syns stora blockhav med så kallat rösberg. Eftersom isen låg stilla blev stenarna kvar precis som de låg för 75 000 år sedan. Bara några drogs med nerför bergssidorna när glaciärerna smälte. Tydligast syns detta i naturreservatet Tunturit som gränsar mot ekoparken.

Visste du att...

  • Om du vandrar en dag genom ekoparkens skogar kommer lavskrikorna att vara dina trognaste följeslagare. De lever i ständigt småpratande familjegrupper och blir genast nyfikna på nya besökare i sin skog. 
  • Den tretåiga hackspetten har hackat sina karakteristiska ringar runt många av ekoparkens granar. Ingen vet riktigt säkert varför de gör så men en teori är att de återvänder till ringarna tidigt om våren för att dricka sav.

Björn och utter

I ekoparkens stora ostörda skogar har många björnar funnit det lugn de behöver. De håller sig undan när de hör röster eller känner människolukt men om du börjar titta efter klomärken i torrträd, stora tassavtryck och gamla utgrävda myrstackar så blir det tydligt att de är vanliga. 

De många bäckarna i området gör det till ett riktigt utterland. Om vintern kan du se hur uttern har åkt kana på magen genom snön. Kanske för att markera revir, kanske för att komma fram snabbt, men säkert också för att den tycker om att leka.

Vad är en ekopark?

  • Sveaskog har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.
  • Lär dig mer om våra ekoparker