Kulturhistoria

I Ekopark Naakajärvi finns spår av bland annat renskötsel sedan mycket lång tid tillbaka. 

Boplats Rauturimpi

Rauturimpi är en delvis restaurarad samisk boplats, där släkterna Sevä och Suikki redan på 1700-talet mjölkade sina renvajor om sommaren. Man använde sig enligt tradition av flera olika sommarvisten för att hålla renarna med så bra bete som möjligt och på så vis undvika sjukdomar. På vistet i Rauturimpi finns det en boplats i mitten och tre vallar runt om, som man brukade växelvis. Boplatsen är cirka 20x25 meter stor och här har funnits fyra näverkåtor för sommarbruk. En restaurerad kåta och resterna från en annan finns kvar.

Religiös samlingsplats

Platsen Kirkkoniemi (Kyrkudden) i ekoparkens centrala del tyder på att en samisk religiös samlingsplats kan ha funnits där.

Smugglarstigen

Den flitigt nyttjade smugglarstigen ”Jopparipolku” går genom parken, och sträcker sig från Finland via byarna Kihlanki och Junosuando. Stigen är totalt omkring sex mil lång och användes främst under krigsåren för att smuggla alla tänkbara varor, från sprit till kor.

Tjärbränning

Spår av några tjärdalar och till och med rester av tjärtunnor visar att tjärframställning pågått i delar av ekoparken.

Spår av yxa och såg

Stubbar från dimensionsavverkning och plockhuggning hittas också i varierande grad. Många gånger har det skett i så liten omfattning att den negativa påverkan på naturvärdena är försumbar. Ibland kan det till och med vara positivt då lövträd gynnats.