Naturvärden

Ekopark Naakajärvi bjuder på brandpåverkade tallnaturskogar, djupa raviner med dramatiska bergsluttningar och bördiga, orörda granskogar. Vidsträckta myrmarker, porlande skogsbäckar och fiskrika sjöar präglar också området.

Brandpräglad tallurskog

Tallurskogen Manalainen med nästan 500-åriga tallar är präglad av upprepade skogsbränder. Nästan alla äldre träd har skador i stammen, så kallade brandljud. Manalainen ingår i EU:s nätverk Natura 2000 över de mest skyddsvärda områdena i Europa. Här kan man bland annat se den relativt ovanliga vedsvampen tallticka och den hotade skalbaggen reliktbock.

Tallticka

Grannaturskog

Den gamla grannaturskogen är spridd över hela ekoparken men inte i lika stor omfattning som tallnaturskogen. Grannaturskogen kännetecknas av ett fuktigt, beskuggat beståndsklimat med kontinuerlig tillgång på död ved. En miljö som erbjuder livsrum åt många krävande arter.

Lövrik barrnaturskog och lövskog

De relativt få lövrika skogarna och lövskogarna finns spridda i mindre områden över hela ekoparken, nästan utan undantag på fuktig mark i närheten av myrar eller sjöstränder. Genom skötsel och bränning ska dessa skogstyper gynnas och växa i areal. Även skötseln av en del ungskogsbestånd kommer att rikta in sig på att gynna lövträd som spontant uppkommit i barrföryngringar.

Bördiga raviner

Kännetecknande för området är också de bördiga ravinerna med sina ravinskogar som blivit gamla mycket tack vare att de växer så otillgängligt. Ravinskog är en unik miljö som hittas framför allt på en milslång sträcka längs vattendraget Aareajoki. Skogen skiftar längs bäckens sträckning från torra hedar med tallskog till bördiga granskogar med örtvegetation. Mest storslagen är ravinen Aareakursu i parkens sydöstra del. Vid inloppet till ravinen Kihlankikursu har ormbunken strutbräken sin kanske nordligaste växtplats i landet.

Strutbräken

Vad är en ekopark?

  • Sveaskog har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.
  • Lär dig mer om våra ekoparker