Naturvård

Naturvård

Ekopark Naakajärvi bjuder på brandpåverkade tallnaturskogar, som djupa raviner med dramatiska bergsluttningar och bördiga, orörda granskogar. Vidsträckta myrmarker, porlande skogsbäckar och fiskrika sjöar präglar också området.

Tallnaturskog

Tallnaturskogen är karakteristisk för ekoparken och har sitt centrum i den norra delen. Naturvårdsbränningar kommer inte att ske i de allra äldsta tallbestånden, utom i de fall där granen på relativt kort sikt utgör ett uppenbart hot mot tallskogens överlevnad.

Grannaturskog

Den gamla grannaturskogen är spridd över hela ekoparken men inte i lika stor omfattning som tallnaturskogen. Grannaturskogen kännetecknas av ett fuktigt, beskuggat beståndsklimat med kontinuerlig tillgång på död ved. En miljö som erbjuder livsrum åt många krävande arter.

Lövrik barrnaturskog och lövskog

De relativt få lövrika skogarna och lövskogarna finns spridda i mindre områden över hela ekoparken, nästan utan undantag på fuktig mark i närheten av myrar eller sjöstränder. Genom skötsel och bränning ska dessa skogstyper gynnas och växa i areal. Även skötseln av en del ungskogsbestånd kommer att rikta in sig på att gynna lövträd som spontant uppkommit i barrföryngringar.

Ravinskog

Ravinskog är en unik miljö som hittas framför allt på en milslång sträcka längs vattendraget Aareajoki. Skogen skiftar längs bäckens sträckning från torra hedar med tallskog till bördiga granskogar med örtvegetation. Ravinskogen är en mycket värdefull biotop där många krävande arter kan finna sin livsmiljö.

Vad är en ekopark?

  • Sveaskog har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.
  • Lär dig mer om våra ekoparker
Senast uppdaterad: 2013-08-23