Kulturhistoria

Norra Vätterns Skärgård har en befolkningshistoria som åtminstone är 5000 år gammal. Här finns spår av forntida jägar- och jordbrukskulturer, den medeltida bebyggelseutvecklingen och senare uppkommen järnbruksverksamhet.

Av de påträffade kulturlämningarna har flertalet sitt tidsmässiga tillhåll i den senare delen av bergslagsepoken där framförallt kolbottnar och kolarkojruiner är i majoritet. Ytterligare fynd från samma epok är exempelvis gränsmarkeringar, torplämningar, gärdesgårdsrester samt odlingsrösen.

Norra Vätterns skärgård har en mycket gammal historia av permanent bebyggelse och kreatursbete i olika former. Trots att många år har förflutit sedan den sista boskapen lämnade öarna, har vissa platser i ekoparken fortfarande stark prägel av tidigare djurhållning och beten.