Naturvärden

Norra Vätterns skärgård är en vildmarksskärgård, som nästan helt saknar bebyggelse. Historiskt har det brunnit mycket på öarna, vilket bidragit till en mångfald av trädslag och arter.

Barrskogar dominerar

I ekoparken finns en mosaik av skogstyper som domineras av barrskog. Det beror på stor variation i jordtyp och näringstillgång. Tallskogarna i Ekopark Norra Vätterns Skärgård har en lång historia. Här finns ett stort antal tallar som är mellan 300 och 400 år gamla. Tallskogarna behöver återkommande utsättas för brand för att bli riktigt gamla och urskogslika. I ekoparken kommer Sveaskog att anlägga naturvårdsbränningar i många tallbestånd, som sedan lämnas för fri utveckling. 

På sluttningar och i sprickdalar finner du äldre granskog. Där finns även mycket död ved tack vare att växtplatserna är bördiga, skuggiga och fuktiga. Sveaskog kommer att lämna de äldre granskogarna orörda så att de kan utvecklas fritt.

Fler lövträd i framtiden

Björk, asp och al är de tre vanligaste lövträden i ekoparken. Många av de lövdominerade skogarna är starkt kopplade till den forna djurhållningen och jordbruket på öarna. Sveaskog vill bibehålla den nuvarande andelen lövskog och i flera områden även öka andelen lövträd. Det gör vi genom att ta bort gran och tall i unga lövskogar och hålla efter inväxande gran i gammal lövskog. Vi kommer även att avveckla granplanteringar på gammal odlingsmark för att på sikt omskapa dem till lövskogar.

Restaurera betesmarker

Norra Vätterns skärgård har en mycket gammal historia av permanent bebyggelse och kreatursbete i olika former. Trots att många år har förflutit sedan den sista boskapen lämnade öarna, har vissa platser i ekoparken fortfarande stark prägel av tidigare djurhållning och beten. Sveaskog kommer att restaurera en mindre del trädbevuxen betesmark i ekoparken för att vårda den gamla ängsfloran och återuppliva en tradition som haft stor betydelse för skogen i skärgården.

Urbergshällar

Liksom kustskärgårdarna håller även Vätterns skärgård på att höja sig ur vattnet. Genom att landhöjningen sker snabbare i norr sjunker vattnet i Vätterns norra ände men stiger i dess södra. Man kan likna Vättern vid ett badkar vars ena ände långsamt lyfts upp.

För ca 9 000 år sedan var landmassan vid norra änden så nedtryckt - av den just bortsmälta inlandsisen - att sjön under kort tid faktiskt hade sitt utlopp mot norr i stället för som nu i söder vid Motala.

Skärgårdens berggrund består av grov granit, urberget. Öarna har isslipade, ofta vackert rundade hällar. På Lilla Aspön når hällmarken hela 51 meter över sjöns yta. Vattendjupet överstiger sällan 20 meter inom skärgården, men bara 3 kilometer söder om den finns djup på mer än 90 meter.

Vad är en ekopark?

  • Sveaskog har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.
  • Lär dig mer om våra ekoparker