Kulturhistoria

Ekopark Öjesjöbrännan är präglad av den gamla bruksmiljön som finns i området. Välskötta tallskogar som historiskt använts för kolning, vattenkraft och tjärtappning. Minnen från denna storbrukstid finner vi på flera platser i ekoparken.

Det finns många kultur- och fornlämningar i våra skogar. Dom speglar ofta hur skogen brukades historiskt och i Bergslagen är det vanligt med lämningar från bergsbruket och hyttornas storhetstid under 1600-1800-talen. Dessa historiska lämningar ser vi ofta som rester av husgrunder, kolmilor, dämmen och tjärdalar. Forn- och kulturminnen av dessa slag finner vi även i Ekopark Öjesjöbrännan.

Tjärdalar

Tjärdalar användes redan från 1300-talet och fram till början av 1900-talet för att utvinna trätjära ur tallvirke. Trätjäran användes för att impregnera och skydda träet i hus, båtar och annat, men var också viktig som exportvara under 1700-1800-talen. Lämningar av tjärdalar syns ofta som en utskärning i en slänt. Det var där tjäran rann ut i en ränna när tjärdalen tappades. Tjärbränningen fungerade ofta som en binäring som kunde ge ett extra tillskott till hushållet. En binäring kunde vara en mycket viktig inkomstkälla vid år av missväxt då andra inkomster minskade. När efterfrågan på tjära minskade under 1900-talet så upphörde nästan all tillverkning i skogen och tjärdalarna lämnades öde. Idag kan vi se dem som kulturlämningar i våra skogar.

Kolbottnar

I ekoparken finns en riklig förekomst av kolbottnar, vilket visar att kolning var viktigt för människor här. En kolbotten är en kvarlämnad rest från kolmilan. I kolmilan framställdes träkol av ved som användes i järnhanteringen i hyttor, järnbruk och smedjor. Kolbottnar ses som en rund eller rektangulär formation i marken. De utgjorde botten av kolmilan och man finner ofta även stybbgropar och stybbrännor intill. När branden härjade i skogen, sommaren 2014, förtärde den nästan all kol som fanns kvar i de gamla kolbottnarna. I det brända landskapet ser kolbottnarna ofta ut som runda "döda" fläckar av sand och sten.

Gamla torp i skogen

I våra skogar finner man ibland gamla hus- och torpgrunder som vittnar om att människor bott och levt ute i dessa marker. Nära Öjesjön, i ekoparken, finner vi Ösjö-Emmas husgrund som ger oss en historia om ett strävsamt liv långt bortom allfartsvägen. Där fostrade Ösjö-Emma ensam sina fem barn och arbetade hårt får att klara livet i skogen.

Dämmen

Vattendrag i våra skogar har sedan lång tid tillbaka använts av människan. Under bergsbrukens storhetstid, 1600-1800-tal, var många hyttor, smedjor och kvarnar beroende av vattnets drivningsförmåga. Fornlämningar av gamla dämningar i skogen visar på en historia av brukshantering ända från medeltiden. Vid myren Skennaren i ekoparken ser vi spår av gamla dammvallar. Dämmet uppfördes troligtvis redan under medeltiden och utgjorde tillsammans med Öjesjön en vattenyta på cirka 200 hektar. De gamla dammvallarna står nu som ett minne över de forna tidernas arbete och brukande vid våra vattendrag i skogen.